|آرشیو خبرها

صنعت گردشگری بزرگترین قربانی فاجعه کرونا

صنعت گردشگری بزرگترین قربانی فاجعه کرونا

۱۷ آبان ۱۳۹۹

ناصر رضایی درباره آمار خسارت کرونا به صنعت گردشگری در ایران گفت: ما آمار دقیقی از ایران نداریم، بعضی از آمارها تا ۷۰ درصد و بعضی از آمارها تا ۹۰ درصد خسارت در صنعت گردشگری را گزارش می دهند اما واقعیت این است که به هیچکدام از این آمار نمی توان اعتماد کرد.