|آرشیو خبرها

کشاورزی بخش تحریم نشده اقتصاد

کشاورزی بخش تحریم نشده اقتصاد

۲۷ آبان ۱۳۹۹

ریشه مشکلات فعلی در حوزه های اقتصادی و معیشتی همچنین نارضایتی بخش‌های مختلف مردم را باید در وجود مافیای مسلط بر دولتها، ناتوانی و سوءمدیریت و فساد مدیران ارشد دولتها، تصدی مدیران میانی بسیار ناتوانتر و و ساختارهای نادرست اقتصادی و اداری و سیاستهای پراشتباه دولتی جستجو کرد. در نتیجه، خسارتهای وارده به اقتصاد ایران در دهه های اخیر بخصوص از ناحیه عدم توسعه کشاورزی پایدار بسیار شدید بوده، لذا با وجود آگاهی روستاییان از مشکلات حاشیه نشینی و اینکه در شهرها هم برایشان گذران زندگی سخت خواهد بود باعث شده بیش از نیمی از روستاییان بدلیل نداشتن هیچگونه امید معیشت در روستاها، به شهرها مهاجرت کنند چون امیدوارند در انبوه جمعیت شهری روزنه ای برای معیشت خانواده پیدا شود. ولی افسوس که حاشیه نشینی هم برای آنها چیزی جز مرگ تدریجی نبوده است…