|آرشیو خبرها

مدیریت منابع خزر به شرط رعایت اصول بین المللی

مدیریت منابع خزر به شرط رعایت اصول بین المللی

۰۱ دی ۱۳۹۹

این پژوهشگر حوزه آب ادامه داد: اگر قرار است قرارداد یا پروتکلی بین کشورهای حاشیه دریای خزر نوشته شود، باید هم از جنبه کمی، آبی که باید وارد دریا شود، مشخص شود تا تراز اکولوژیکی لازم حفظ شود و هم از جنبه کیفی که بسیار مهم است، چراکه انواع و اقسام آلاینده های نفتی، صنعتی و … وارد دریای خزرمی شود و برای وضعیت اکولوژیکی دریای خزر بسیار خطرناک است.