|آرشیو خبرها

«زنجیره تامین داخلی کالا»ابزار نوین سیاست تحریمی آمریکا

«زنجیره تامین داخلی کالا»ابزار نوین سیاست تحریمی آمریکا

۱۷ آذر ۱۳۹۹

آنچه که از مقاله نفیو، استنباط می شود، جدی شدن توجه به تولید داخل ایالات متحده است. در واقع در زنجیره تامین جهانی با مدل فعلی، هسته‌ی دانش و برنامه های توسعه ای آن برای هر کالا به صورت عمده نزد ایالات متحده بوده و حلقه ها و عناصر تولید و توزیع آن بین چند کشور توزیع می گردد. برای مثال بخش های کاربر این کالا در کشورهایی که حقوق و دستمزد کارگران پایین می باشد قرار می گیرد، حلقه های توزیعی در کشورهایی که انرژی ارزان تر و قابل دسترس تر وجود دارد و …. این روش تولید باعث می گردد که زمام اختیار بازار این کالا هیچگاه از دست ایالات متحده خارج نشود، و در عین حال در کشورهای هم پیمان آمریکا، کار ایجاد شود و با توجه به ارزان بودن نیروی کار در آن کشورها هزینه های تولید پایین آمده و بتوان در مقیاس وسیعتر کالا را تولید نمود و عرضه جهانی داشت.