|آرشیو خبرها

نبود زیرساخت‌های مناسب عامل فرار شرکت‌های چند ملیتی

نبود زیرساخت‌های مناسب عامل فرار شرکت‌های چند ملیتی

۲۳ اسفند ۱۳۹۹

با وجود مشکلاتی از قبیل بروکراسی اداری پیچیده در فرآیند سخت و کاغذ بازی های مرتبط با ثبت این نوع شرکت های پُرسود در کشور میل به افتتاح و ماندگاری از بین رفته است و امکان زمینه سرمایه گذاری مشترک با شرکت های چند ملیتی (فرا ملی) در بازارهای سرمایه بین المللی، و کمبود نیروی متخصص کارآمد و همچنین عملکرد ناکارآمد سیستم آموزش تخصصی کشور همگام با استراتژی نادرست در اجرای کامل استانداردهای مالی بین المللی عمدتاً نتایج تناقض در اجرای آن ها با قوانین مالیات های مستقیم کشور است.