|آرشیو خبرها

هدف نهایی؛ کوتاه کردن دست سفته بازان از بازار مسکن

هدف نهایی؛ کوتاه کردن دست سفته بازان از بازار مسکن

۲۱ آبان ۱۳۹۹

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در این طرح به دو موضوع حمایت از ساخت و برنامه ریزی های بلندمدت و به بخش انتهایی زنجیره تولید مسکن پرداخته شده است، تصریح کرد: تولید مسکن نیازمند سیاستگذاری بلندمدت است و در کشورهایی که در بخش مسکن موفق هستند دیده می شود که طی یک یا دو دهه برنامه ریزی، مسئله کمبود مسکن حل شده است.