|آرشیو خبرها

آهن آلات تا ۷۱ درصد گران شدند

آهن آلات تا ۷۱ درصد گران شدند

۱۱ آبان ۱۳۹۹

در بین گروههای اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم در همین دوره مربوط به گروه اجرایی«آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۷۱.۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ۱۵.۷ درصد افزایش متعلق به گروه «شیشه» بوده است.