|آرشیو خبرها

پیمانکارعملیات گازرسانی به واحدهای تولیدی پراکنده مصوبه شورای اقتصاد درسطح شهرستان اراک درکمیته مناقصات شرکت گازاستان مرکزی انتخاب شد

پیمانکارعملیات گازرسانی به واحدهای تولیدی پراکنده مصوبه شورای اقتصاد درسطح شهرستان اراک درکمیته مناقصات شرکت گازاستان مرکزی انتخاب شد

۰۶ مهر ۱۳۹۹

مرحله انتخاب پیمانکارعملیات گازرسانی به واحدهای تولیدی پراکنده مصوبه شورای اقتصاددرسطح شهرستان اراک درکمیته مناقصات شرکت گازاستان مرکزی برگزارگردید.