|آرشیو خبرها

زیان ۷۱۴ میلیارد تومانی ایران ایر

زیان ۷۱۴ میلیارد تومانی ایران ایر

۱۱ آبان ۱۳۹۹

بر اساس صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران زیان خالص این شرکت در سال ۹۷ رقم ۷۱۴ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و زیان انباشته هما در ابتدای سال ۹۷، رقم ۴۱۰۴ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است، همچنین زیان انباشته هما در پایان سال ۹۷، رقم ۴۷۶۰ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ثبت شده است.