|آرشیو خبرها

شرکت توزیع نیروی برق مازندران بعنوان دستگاه برتر برگزیده شد

شرکت توزیع نیروی برق مازندران بعنوان دستگاه برتر برگزیده شد

۰۵ مهر ۱۳۹۹

فرامرز سپری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران با توجه به خدمات ارزشمند و برجسته در بخش منتخبین دستگاهها با عملکرد ویژه عنوان دستگاه اجرایی قابل تقدیر را در سطح استان کسب و توسط حسین زادگان استاندار مازندران مورد تجلیل قرار گرفت.