|آرشیو خبرها

مردانه ایستادیم اما نامردی هم کم ندیدیم!

مردانه ایستادیم اما نامردی هم کم ندیدیم!

۱۹ آبان ۱۳۹۹

ما مردانه ایستادیم تا رفتن ترامپ؛ اما نامرد هم کم ندیدیم. کسانی که از دارو و درمان ما هم سوء استفاده کردند و گاهی از نامردی ترامپ هم حتی جلوتر بودند. از برخی بستگان مقامات دولتی گرفته تا مافیایی که در گوشه وکنار کشور با سلامت مردم دلالی می کردند.بسیاری از ما اگر در مقابل ترامپ آمریکا مردانه ایستادیم اما در مقابل خیانت های ترامپ های نامرد وطنی کمرمان خم شد. مایحتاج روزانه ما در انبارهای آنها احتکار شد تا ما از گرسنگی شرمنده فرزندان خود باشیم…