|آرشیو خبرها

تداوم ورود جریان نقدینگی سنگین به بورس

تداوم ورود جریان نقدینگی سنگین به بورس

۱۹ آذر ۱۳۹۹

جابه جایی پول های حقیقی در بازار سرمایه زیاد است به طوری که پول های حقیقی مرتبا از این گروه به گروه دیگر بورسی منتقل می شوند و این موضوع احتمالا موجب شده است تا مقداری بر فشار فروش افزوده شود.