|آرشیو خبرها

از وداع با امنیت آب وغذا تا هجرت از سرزمین

از وداع با امنیت آب وغذا تا هجرت از سرزمین

۱۵ مرداد ۱۴۰۰

کارشناس آب و انرژی ،افزایش دما که باعث افزایش تبخیر و درنتیجه کاهش میزان رطوبت سطح خاک می شود را موجب تشدید بیابان زایی دانست و گفت: بیابان زایی هم خود باعث مهاجرت‏های درون سرزمینی شده که درنهایت می‏تواند منجر به افزایش حاشیه نشینی شهرها همراه با تبعات اقتصادی-اجتماعی و حتی امنیتی شود.