|آرشیو خبرها

لزوم بازنگری در لایحه بودجه ۱۴۰۰

لزوم بازنگری در لایحه بودجه ۱۴۰۰

۳۰ آذر ۱۳۹۹

استقراض از بانک مرکزی در این سالها مترادف با چاپ پول بوده است. هرچند معنای آن این نیست اما به دلیل کثرت استفاده از مدل، در اذهان اینگونه جا افتاده است و زمانیکه چاپ پول صورت می گیرد، انبساط در پایه‌ی پولی رخ می‌دهد و به دلیل چرخش پول در اقتصاد، اثراتی به مراتب بیشتر از یک واحد پول می گذارد. با توجه به اینکه عملاً دربخش تولیداقتصاد، خلق ارزش متناظری صورت نمی گیرد، در نهایت منجر به افزایش قیمت ها و افزایش نرخ تورم می گردد.مساله ای که شهروندان کشورمان سال های سال است که با آن دست به گریبان هستند…