|آرشیو خبرها

سایه سنگین «زمین» بر سر بازار نجومی مسکن

سایه سنگین «زمین» بر سر بازار نجومی مسکن

۲۹ آذر ۱۳۹۹

سلطان‌محمدی با تاکید بر اینکه یک واقعیت دیگر این است که افزایش قیمت مسکن فراتر از تورم و رشد نقدینگی بوده است، اظهار کرد: اگر قیمت مسکن متناسب با تورم و نقش نقدینگی افزایش می یافت، قیمت آن به این حد نمی رسید. این افزایش قیمت عمدتا به این دلیل است که قیمت زمین در شهرهای بزرگ افزایش یافته است.