|آرشیو خبرها

انتشار اوراق بدهی در ۱۷ ماه گذشته بررسی شد

انتشار اوراق بدهی در ۱۷ ماه گذشته بررسی شد

۲۱ مهر ۱۴۰۰

کارشناس بازار سرمایه گفت: بر اساس این گزارش، درهشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸.۷ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی، ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی براساس بند ب تبصره۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد.