|آرشیو خبرها

لزوم چرخش از «مدیریت عرضه» آب به سمت «مدیریت تقاضا»

لزوم چرخش از «مدیریت عرضه» آب به سمت «مدیریت تقاضا»

۲۱ مرداد ۱۳۹۹

این کارشناس حوزه آب اظهار کرد: ضمن اینکه چیزی که در مسائل آبی مهم است، این است که باید روی مدیریت حوضه ای آب تاکید شود، یعنی قانون جامع آب باید به این بپردازد که تمرکز آن از حالت استانی، به سیستم مدیریت حوضه ای برگردد، سیستم ارزش و قیمت گذاری آب تعیین شود و موارد دیگری که در مسائل حقوقی در حوزه آب وجود دارد، حل و فصل شود.