|آرشیو خبرها

برنامه عملیاتی بانک دی برای کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی

برنامه عملیاتی بانک دی برای کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی

۰۵ خرداد ۱۴۰۱

مدیرعامل بانک دی با بیان این که اضافه برداشت از بانک مرکزی آثار سوئی بر عملیات بانکی و نیز فضای اقتصادی کشور دارد، گفت: خوشبختانه با حمایت های بانک مرکزی و ارائه یک برنامه عملیاتی، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به سرعت در حال کاهش است.