|آرشیو خبرها

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی سرلوحه فعالیت های بیمه میهن

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی سرلوحه فعالیت های بیمه میهن

۳۰ خرداد ۱۴۰۱

در جلسه ای با حضور اعضای هیئت عامل و مدیران ستادی بیمه میهن، مقوله آموزش و توانمدسازی نیروی انسانی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و بر بهسازی نیروی انسانی در سطوح مختلف شرکت به منظور افزایش دانش حرفه ای، ارتقای کارآمدی و بهره وری سازمانی تاکید شد.