|آرشیو خبرها

آغاز تاریخ

آغاز تاریخ

۲۷ آبان ۱۴۰۱

دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف– ما انسانها دوست داریم فکر کنیم که بشر …