|آرشیو خبرها

تحمیل هزینه‌های جدید به بخش بحران‌زده مسکن

تحمیل هزینه‌های جدید به بخش بحران‌زده مسکن

۰۸ آذر ۱۴۰۱

عضوهیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشورافزود: باید توجه داشت با مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی یعنی به ازای هرمتربع ساخت اقدام ملی در شهرهای بزرگ حداقل بین ۱۶۰ الی ۲۰۰ هزار تومان هزینه اضافه شده است که باید دولت پاسخگو باشد و برنامه ریزی لازم را انجام دهد.