کد خبر: 6668
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳

۵۰ هزار بنگاه اقتصادی دراتاق بازرگانی ایران عضویت دارند

۵۰ هزار بنگاه اقتصادی دراتاق بازرگانی ایران عضویت دارند

ايرنا: معاون استانهاي اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و کشاورزي گفت: افزون بر 50 هزار بنگاه اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران عضويت دارند

مظفرعليخاني افزود: بيشتر اين بنگاهها در بخش هاي مختلف از جمله حوزه هاي توليدي شامل معدن، کشاورزي، صنعت و خدمات بازرگاني و تجاري در زمينه واردات و صادرات فعال اند.‏
وي با بيان اينکه اکنون 34 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن، کشاورزي در مراکز استانهاي کشور فعاليت دارند افزود: همه آنها از جمله 45 اتاق و شوراي مشترک با کشورها، 300 تشکل ملي و استاني در حوزه هاي مختلف کاري و 12 تشکل بالادستي ديگر با مرکزيت اتاق ايران فعاليت مي کنند.‏
دبير کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران از عضويت در اتاق بازرگاني اکو، اتاق کشورهاي اسلامي، ناظر اتاق اتحاديه اروپا، کشورهاي حاشيه درياي خزر و تعداد ديگر از مجامع اقتصادي از جمله آنکتاد و گروه 77 را بعنوان بخشي ديگر از فعاليت هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نام برد.‏
عليخاني خاطرنشان کرد که حضور و عضويت اتاق بازرگاني ايران در اين تشکل ها با هدف توسعه فعاليت ها و همچنين صيانت از منافع ملي کشور انجام مي شود.‏
معاون امور استانهاي اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: از شروع فعاليت دولت يازدهم آرامش و اميد به آينده اي روشن و اميدوار کننده در فعالان اقتصادي کشور ايجاد شده است.‏
وي از اعتماد متقابل دولت و ملت نسبت به هم بعنوان مهم ترين سرمايه هر کشورنام برد و گفت: سياست هاي دولت تدبير و اميد به ويژه تنش زدايي منجر به توسعه روابط خارجي با جامعه جهاني و نگاه احترام آميز آنها به ملت و دولت ايران شده است.‏
عليخاني افزايش چند برابري آمد و شد هيات ها و گروه هاي اقتصادي خارجي را حاصل عملکرد دولت دانست و تصريح کرد: همه اينها ضمن کمک به تحکيم روابط خارجي کشور منجر رونق توليد، ايجاد اشتغال و کسب درآمدهاي ارزي کشور نيز مي شود.‏
وي از اتاق بازرگاني و صنايع و معاون وکشاورزي ايران و تشکل هاي زير مجموعه آن از جمله کنفدراسيون صادرات بعنوان نهادهاي بين المللي معتبري نام برد که دنيا روي آنها حساب جداگانه اي باز کرده است.‏
معاون استانهاي اتاق ايران از رسانه هاي همگاني خواست با اميد آفريني و اعتماد، ضمن بازگرداندن آرامش به فضاي تصميم گيري فضاي کار کارشناسي و نقد منصفانه و مشوقانه را فراهم سازند.‏
دبيرکنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در ادامه از هرمزگان بعنوان دروازه بزرگ و پيشاني تجاري کشور نام برد که بخش اعظم صادرات و واردات و ترانزيت کالا از طريق بنادر آن انجام مي شود.‏