۱۳ایراد اعطای تسهیلات بانکی در ایران

0
۵۱۰ بازدید

گروه بازارپول : سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به رییس بانک مرکزی به بررسی ایرادهای نظام بانکی و مشکلات آن در فاصله زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ پرداخته است .
 سازمان بازرسی کل کشور جهت آسیب شناسی نظام بانکی کشور در نامه اخیر خود به رییس بانک مرکزی، نتایج بررسی های خود از نظام بانکی را طی سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۱ ارائه کرده است که در ذیل به برخی از ایرادات در خصوص اعطای تسهیلات اشاره می کنم:
۱-اعطای تسهیلات جدید به مشتریان در هر بانک به منظور تسویه مطالبات معوق مشتریان نزد همان بانک و یا سایر بانک ها بدون رعایت استعالم تعهدات و چک برگشتی از بانک مرکزی، همچنین عدم انتقال سیستمی مطالبات معوق بابت تسهلات ریالی و اعتبارات اسنادی و ضبط ضمانت نامه های صادره در شبکه بانکی.
۲-عدم شناخت بازار، ضعف اطلاعات فنی و تخصصی کارشناسان بانک و متقاضی اعتبار(در کلیه صنوف و بخش­های اقتصادی) و همچنین عدم بهره مندی از شرکت های بازرسی و کارشناسان مجرب و متعهد.
۳-عدم نظارت کافی(قبل، حین و پس از اعطای تسهیلات) بر نحوه اعطا، مراحل پرداخت ها، میزان پرداخت، روند و چگونگی مصرف تسهیلات پرداختی.
۴-ثبت شرکت های کاغذی و ارائه فاکتورهای صوری برای اخذ تسهیلات.
۵-اخذ سپرده بلندمدت به عنوان وثیقه بابت بیش از ۵۰ درصد تسهیلات پرداختی
۶-ضعف هایی در سیستم بانک مرکزی از جمله عدم ارائه اطلاعات دقیق مربوط به تسهیلات ارزی در استعلام تسهیلات و همچنین به روز نبودن اطلاعات و فقدان نظارت کافی بر صحت اطلاعات ابرازی بانک ها که موجب غیرقابل اطمینان بودن اطلاعات مزبور می باشد.
۷-جابجایی تسهیلات پرداختی که به منظور سرمایه در گردش(کوتاه مدت) بوده به مصارف سرمایه ثابت(بلندمدت) رسیده است.
۸-برخلاف بخشنامه شماره نب/۱۷۱۱ مورخ ۵/۴/۷۳ بانک مرکزی تعدادی از بانک ها نسبت به ابلاغ بخشنامه مضاربه اقدام ننموده اند.
۹-صدور چک تسهیلات پرداختی به جای واریز به حساب صادرکننده فاکتور به نفع مشتری و واریز به حساب گیرنده تسهیلات.
۱۰-عدم اخذ وثیقه مناسب.
۱۱-عدم توجه به رعایت موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت.
۱۲-عدم رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات کلان بانک مرکزی(بخشنامه شماره ۱۹۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲).
۱۳-عدم اعتبارسنجی مناسب در هنگام اعطای تسهیلات.

گروه بازارپول : سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به رییس بانک مرکزی به بررسی ایرادهای نظام بانکی و مشکلات آن در فاصله زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ پرداخته است .
 سازمان بازرسی کل کشور جهت آسیب شناسی نظام بانکی کشور در نامه اخیر خود به رییس بانک مرکزی، نتایج بررسی های خود از نظام بانکی را طی سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۱ ارائه کرده است که در ذیل به برخی از ایرادات در خصوص اعطای تسهیلات اشاره می کنم:
۱-اعطای تسهیلات جدید به مشتریان در هر بانک به منظور تسویه مطالبات معوق مشتریان نزد همان بانک و یا سایر بانک ها بدون رعایت استعالم تعهدات و چک برگشتی از بانک مرکزی، همچنین عدم انتقال سیستمی مطالبات معوق بابت تسهلات ریالی و اعتبارات اسنادی و ضبط ضمانت نامه های صادره در شبکه بانکی.
۲-عدم شناخت بازار، ضعف اطلاعات فنی و تخصصی کارشناسان بانک و متقاضی اعتبار(در کلیه صنوف و بخش­های اقتصادی) و همچنین عدم بهره مندی از شرکت های بازرسی و کارشناسان مجرب و متعهد.
۳-عدم نظارت کافی(قبل، حین و پس از اعطای تسهیلات) بر نحوه اعطا، مراحل پرداخت ها، میزان پرداخت، روند و چگونگی مصرف تسهیلات پرداختی.
۴-ثبت شرکت های کاغذی و ارائه فاکتورهای صوری برای اخذ تسهیلات.
۵-اخذ سپرده بلندمدت به عنوان وثیقه بابت بیش از ۵۰ درصد تسهیلات پرداختی
۶-ضعف هایی در سیستم بانک مرکزی از جمله عدم ارائه اطلاعات دقیق مربوط به تسهیلات ارزی در استعلام تسهیلات و همچنین به روز نبودن اطلاعات و فقدان نظارت کافی بر صحت اطلاعات ابرازی بانک ها که موجب غیرقابل اطمینان بودن اطلاعات مزبور می باشد.
۷-جابجایی تسهیلات پرداختی که به منظور سرمایه در گردش(کوتاه مدت) بوده به مصارف سرمایه ثابت(بلندمدت) رسیده است.
۸-برخلاف بخشنامه شماره نب/۱۷۱۱ مورخ ۵/۴/۷۳ بانک مرکزی تعدادی از بانک ها نسبت به ابلاغ بخشنامه مضاربه اقدام ننموده اند.
۹-صدور چک تسهیلات پرداختی به جای واریز به حساب صادرکننده فاکتور به نفع مشتری و واریز به حساب گیرنده تسهیلات.
۱۰-عدم اخذ وثیقه مناسب.
۱۱-عدم توجه به رعایت موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت.
۱۲-عدم رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات کلان بانک مرکزی(بخشنامه شماره ۱۹۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲).
۱۳-عدم اعتبارسنجی مناسب در هنگام اعطای تسهیلات.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1263