کد خبر: 2124
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۳

‎”‎ایده” چطور فرابورسی می شود

‎”‎ایده” چطور فرابورسی می شود

گروه بازارسرمايه :بازار دارايي فکري فرابورس ايران روز يکشنبه يازدهم خردادماه جاري به طور رسمي فعاليت خود را آغاز مي کند تا شرايط براي شکوفايي و به کارگيري ظرفيت ها و توسعه حوزه تفکر خلاق و اقتصاد دانش بنيان در کشور مهيا شود ‎.‎
رويه اجرايي بازار معاملات اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري در بازار فرابورس مراحلي دارد که با انجام مراحل اعلام شده به‌ راحتي مي‌توان ايده خود را فرابورسي کرد‎:‎
‎1 -‎دارنده اوراق دارايي فکري که قصد عرضه حقوق مادي ناشي از دارايي فکري خود را دارد، از طريق مراجعه به يکي از شرکت‌هاي مشاور سرمايه‌‌‌گذاري، تأمين سرمايه داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار يا کارگزاران عضو فرابورس ايران و ارائه مدارک زير، درخواست خود مبني بر عرضه تمام يا بخشي از حقوق مادي ناشي از مالکيت معنوي متعلق به خود را مطرح مي‌کند‎:‎
‎*‎اوراق شناسايي مخترع طرح
‎*‎اوراق شناسايي مالک حقوق مادي ناشي از دارايي فکري (شخص حقيقي يا حقوقي‎)‎
‎* ‎اوراق مربوط به ثبت دارايي فکري نزد مرجع ذيصلاح ثبت کننده
‎2 -‎شرکت مشاور سرمايه‌‌‌گذاري، تأمين سرمايه يا کارگزار عضو فرابورس ايران پس از دريافت مدارک، درخواست عرضه متقاضي را به همراه مدارک مذکور به فرابورس ايران ارائه مي‌کند‎.‎
‎3 -‎پس از وصول تقاضا توسط فرابورس ايران، مقتضي است مراحلي از قبيل احراز اصالت و هويت اختراع و مخترع از مرجع ثبت مربوطه؛ اخذ تاييدات فني طرح از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؛ ارائه گزارش لازم در خصوص بررسي قابليت تجاري‌‌‌سازي ايده در قالب طرح کسب و کار يا همان‎ Business Plan ‎که توسط شرکت مشاور سرمايه‌‌‌گذاري يا تأمين سرمايه يا کارگزاران داراي مجوز عضو فرابورس ايــــران انـجـــــام و تکـميل شــده و درنهـايت موافـقت اصـولي کمـيته عرضـه فـرابورس ايران، در خصوص                                                                        تقاضاي ارائه شده اخذ شود‎.‎
در حال حاضر نقل و انتقالات انواع اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري شامل انواع اوراق گواهي ثبت اختراع، طرح صنعتي و علائم تجاري از طريق بازار سوم فرابورس ايران را مي‌‌‌توان در 4 گروه دسته‌‌‌بندي کرد‎:‎
نـوع اول‎:‎
‎ ‎عرضه اوراق بهادار شرکت هاي سهامي خاص مبتني بر دارايي فکري
نـوع دوم‎:‎
‎ ‎عرضه مستقيم و بي‌‌‌واسطه اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري
نـوع سـوم‎:‎
‎ ‎عرضه حق بهره‌‌‌برداري اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري براي مدت زمان معين
نـوع چهـارم‎:‎
‎ ‎عرضه حق بهره‌‌‌برداري اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري براي مقدار معين
دراين مرحله لازم است تا يکي از 4 روش تأمين مالي شامل مشارکت در قالب يک شرکت سهامي خاص، واگذاري کامل مالکيت مادي اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري و واگذاري حق بهره‌‌‌برداري از اوراق مذکور با مدت زمان معين يا تيراژ معين توسط متقاضي انتخاب و درخواست عرضه به شرکت فرابورس ايران ارائه شود‎.‎
نوع اول‎:‎
عرضه اوراق بهادار شرکت هاي سهامي خاص مبتني بر دارايي فکري
‎* ‎ثبت يک شرکت جديد با شخصيت حقوقي "سهامي خاص" و مطابق با "اساسنامه نمونه فرابورس" نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، توسط شرکت مشاور سرمايه‌‌‌گذاري يا تأمين سرمايه متقاضي يا کارگزاران عضو فرابورس ايران و ارائه کپي کامل از اسناد ثبتي شرکت به فرابورس ايران‎.‎
‎* ‎انتقال مالکيت حق اختراع مورد عرضه به شرکت ثبت شده فوق و ارائه تعهدات لازم، از طريق تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي‎.‎
‎* ‎ارزش‌گذاري "سهام شرکت"، در صورت تمايل عرضه‌‌‌کننده، تنها مي‌‌‌تواند توسط شرکت‌‌‌هاي مشاور سرمايه‌‌‌گذاري يا تأمين سرمايه داراي مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار يا کارگزاران داراي مجوز عضو فرابورس ايران صورت پذيرد‎.‎
‎* ‎ارائه آگهي روزنامه رسمي در خصوص اعضاي هيئت‌‌‌مديره شرکت‎.‎
‎* ‎ارائه سند انتقال مالکيت دارايي فکري تنظيم شده در دفترخانه اسناد رســـمي شامل شرح نقل و انتقال و تعهدات مربوطه‎.‎
‎* ‎ارائـه کــلـيــه مــدارک مـورد نيـاز بـراي عرضـــه ســـهام شرکـــت سهامي خاص مبتني بر دارايي فکري از طريق کــارگـزاران عضـو فرابورس ايران و عرضـه سهام شرکت پس از موافقت کميته عرضه از طريـق بـازار سوم فرابـورس ايـران‎.‎
‎* ‎اعلام معاملـه انجام ‌‌‌‌‌‌شده به مراجع مربـوطــه توســـط فرابورس ايران‎.‎
نوع دوم‎:‎
عرضه مستقيم و بي‌‌‌واسطه اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري
در اين مرحله لازم است تا درخواست واگذاري و انتقال قطعي و هميشگي کليه حقوق ناشي از ثبت دارايي فکري بر اساس "دستورالعمل سپرده‌گذاري و معامله اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري در فرابورس ايران" و مبتني بر "دستورالعمل اجرايي معاملات مبتني بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ايران" به فرابورس ايران ارائه شده و انجام انتقال قطعي و هميشگي دارايي فکري نيز از طريق بيع يا صلح حق مالي و بر اساس تشريفات لازم جهت انتقال قطعي و هميشگي حقوق مذکور به خريدار يا خريداران جديد صورت پذيرد‎.‎
نوع سوم‎:‎
عرضه حق بهره‌‌‌برداري اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري براي مدت زمان معين
در اين مرحله لازم است تا درخواست واگذاري حق بهره‌‌‌برداري از حقوق دارايي فکري در مدت زمان معين بر اساس "دستورالعمل سپرده‌گذاري و معامله اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري در فرابورس ايران" و مبتني بر "دستورالعمل اجرايي معاملات مبتني بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ايران" به فرابورس ايران ارائه شده و انجام معامله نيز در قالب قرارداد معاوضه يا صلح و بر اساس تشريفات لازم جهت واگذاري حق بهره‌‌‌برداري از حقوق مذکور به خريدار يا خريداران جديد صورت پذيرد‎.‎
نوع چهارم‎:‎
عرضه حق بهره‌‌‌برداري اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري براي مقدار معين
در اين مرحله لازم است تا درخواست واگذاري حق بهره‌‌‌برداري از حقوق دارايي فکري با تيراژ معين بر اساس "دستورالعمل سپرده‌گذاري و معامله اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري در فرابورس ايران" و مبتني بر "دستورالعمل اجرايي معاملات مبتني بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ايران" به فرابورس ايران ارائه شده و انجام معامله نيز در قالب قرارداد معاوضه يا صلح و بر اساس تشريفات لازم جهت واگذاري حق بهره‌‌‌برداري از حقوق مذکور به خريدار يا خريداران جديد صورت پذيرد.