کد خبر: 101078
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

یک سوم از جمعیت کشور مستاجر هستند

یک سوم از جمعیت کشور مستاجر هستند گروه امورزیربنایی-در سال ١٣٩۵، از تعداد ٢٣ میلیون و ۵٨٠ هزار ٢٢١ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی معمولی کشور، ۶۰٫۵ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمین و بنا) بوده‌اند و ۳۰٫۷ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. در سال ١٣٩٠ از تعداد ٢١ میلیون و ۴٩ هزار ٩٣۴ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی معمولی کشور، ۶۲٫۷ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان(زمین و بنا) بوده‌اند و ۲۶٫۶ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. به گزارش جهان اقتصاد، مرکز آماری به تازگی گزارشی منتشر کرده است که نشان از میزان مالکیت و اجاره مسکن توسط خانوارها را نشان می دهد. طبق این گزارش و بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ١٣٩۵، حدود یک سوم از خانوارها در ایران مستاجر هستند این در حالی است که میزان شهرنشینی در کشور از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩۵، به میزان ۲٫۶ درصد افزایش داشته است. نشریه «تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩۵» بر اساس نتایج سرشماری عمومی ١٣٩٠و ١٣٩۵ مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شد. این نشریه به دلیل آن که اطلاعات را به طور منسجم و یکپارچه در دو سال ١٣٩٠ و ١٣٩۵ در اختیار کاربران قرار می‌دهد، امکان مقایسه ٢٧ شاخص‌ عمده جمعیتی را فراهم کرده است. نتایج این نشریه نشان می‌دهد در سال ١٣٩۵ حدود یک سوم (۳۰٫۷ درصد) از خانوارها در ایران مستاجر هستند. همچنین میزان شهرنشینی در کشور از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩۵، به میزان ۲٫۶ درصد افزایش داشته است. میزان شهرنشینی در کشور از ۷۱٫۴ در سال ١٣٩٠ به ۷۴٫۰ در سال ١٣٩۵ افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد شهرهای کشور از ١١٣٩ شهر در سال١٣٩٠ با افزایش ١٠٣ شهر به ١٢۴٢ شهر در سال ١٣٩۵ تغییر یافته است. علاوه بر این، نتایج این نشریه همچنین نشان می‌دهد درصد افراد بالای ١٠ سال هرگز ازدواج نکرده کشور در حال کاهش است. در سال ١٣٩۵ از تعداد ٣٢ میلیون و ٨۵٩ هزار و ٣٧٧ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، ۲۶٫۲ درصد در زمره افراد هرگز ازدواج نکرده قرار گرفته‌اند و این در حالی است که این عدد در سال ٩٠، در بین ٣١ میلیون و ۴٣۵ هزار و ٨١٨ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، ۳۰٫۲ درصد بوده است. این شاخص در خصوص مردان در سال ١٣٩۵، ۳۴٫۴ درصد و در سال ١٣٩٠، ۳۸٫۰ درصد بوده است. *افزایش ۴ درصدی اجاره‌نشین‌ها طی پنج سال بر اساس نتایج نشریه تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی نشان می‌دهد در سال ١٣٩۵ درصد اجاره‌نشینی خانوارها در کشور در حال افزایش است. بر این اساس ۳۰٫۷ درصد از خانوارها در سال ١٣٩۵ اجاره نشین بوده‌اند که این درصد در مقایسه با سال ٩٠، به میزان ۴٫۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در سال ١٣٩۵، از تعداد ٢٣ میلیون و ۵٨٠ هزار ٢٢١ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی معمولی کشور، ۶۰٫۵ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمین و بنا) بوده‌اند و ۳۰٫۷ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. در سال ١٣٩٠ از تعداد ٢١ میلیون و ۴٩ هزار ٩٣۴ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی معمولی کشور، ۶۲٫۷ درصد از خانوارها مالک عرصه واعیان(زمین و بنا) بوده‌اند و ۲۶٫۶ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. بررسی شاخص تراکم جمعیت در سرشماری سال ١٣٩۵ نشان می‎دهد تراکم جمعیت در کل کشور برابر ۴٩ نفر در هر کیلومتر مربع است که این عدد در سال ٩٠، برابر ۴۶ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.