گوهرهای پدیده دار منتشر شد

0
۲۵۰ بازدید

سازمان زمین شناسی و اکنتشافات معدنی کشور اثری از فرد و شارلوت وارد با عنوان گوهرهای پدیدار را با ترجمه شیما شمالی منتشر کرد .

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان زمین شناسی و اکنتشافات معدنی ﻫﺪف از ﺗﺮﺟﻤﻪ کتاب گوهرهای پدیده دار ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺎدر در آن ﻫﺎ ﻣﯽﺷـﻮد.

در مقدمه این کتاب به نقل از مولف آمده است: از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی دﯾﺪاری ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار دادﯾﻢ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و روﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧـﻪ ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ. برهمین اساس، ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ، اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ را ﻧﺨـﺴـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده آنﻫﺎ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ، دﺳﺘﻪﺑـﻨـﺪی شده که اﻣـﯿـﺪ است اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﺪاران ﮔﻮﻫﺮ و ﺧﺮﯾﺪاران آن ﺷﻮد.

در ادامه می خوانیم، ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ، ﺳـﺮاغ دﮐـﺘﺮ ﺟـﺎن اﻣـﺖ ﻓﺘﯿﻢ، ﻓﯿﺰﯾﮑﺪانی ﻣﺸﻬﻮر با ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻤﯿﺰ دﻫﻨﺪه در ﮔﻮﻫﺮﺷﻨﺎﺳﯽ رفتیم. ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از دادهﻫﺎی ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ نیز، ﺑـﻪ ﺟـﺎن س. واﯾﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﻮﻫـﺮ و ﮐـﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﺳـﻤﯿﺘﺰوﻧﯿﻦ مراﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.

در پیشگفتار این کتاب می خوانیم: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻤﻮد ﻧﻮری دﯾﺪ اﻧﺴﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﻮﻫﺮ و رﻧﮓ ﯾﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻨﺒـﻊ ﻧـﻮر بستگی دارد. بر همین اساس، بخـﺶﻫـﺎ و ﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺮدارﻧﺪه ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﻮﻫﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی را در آراﯾﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺧـﻮد دارﻧﺪ.

ﺑﯽ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه برای آﺳﺎنﺳﺎزی ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ در ﺣـﺎل رخ دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ، ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ در دو ﯾﺎ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14302