گزارش جهان اقتصاد از مراسم رونمایی کتاب تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران؛عدم حمایت نهادی دولت از بنگاه ها پاشنه آشیل عدم توسعه تکنولوژی

0
۶۹۹ بازدید

مراسم رونمایی از کتاب تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران که به قلم فرشادمومنی و سعید نائب نوشته شده است باحضور دکتر علی رضا قلی، سیدعلی آذربادگان و بهزاد قراه یاضی درموسسه دین و اقتصاد برگزار شد .

رویا ایلکا

بخش چهارم و پایانی

مراسم رونمایی از کتاب تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران که به قلم فرشادمومنی و سعید نائب نوشته شده است باحضور دکتر علی رضا قلی، سیدعلی آذربادگان و بهزاد قراه یاضی درموسسه دین و اقتصاد برگزار شد .

در بخش قبلی گزارش این نشست خواندیم که علی رضا قلی با تأکید بر اینکه کلید نواقص بازار اقتصادی در سیاست است، گفت: تا بازار سیاسی باز نشود امکان ندارد اقتصاد باز شود زیرا بازار سیاسی اقتصاد را زمین می زند و تا امنیت و امید به آینده وجود نداشته باشد و نتوان برنامه ریزی را تثبیت کرد، حل نمی شود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در ادامه این مراسم متن کتاب تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران مورد بررسی قرار گرفت و سیدعلی آذربادگان با بیان اینکه برای اولین بار اقتصاد دانان کشور اهمیت تکنولوژی و نقش آن در  آینده توسعه ایران مورد توجه قراردادند، گفت: ارزشمندی این کتاب به جهت مطرح شدن اقتصاد نهادی است که سال هاست در ایران مطرح شده اما تا به امروز کسی به زبان شیوا و عامیانه از آن سخن نگفته است.

وی ادامه داد: در فصل سوم این کتاب که محور بحث این کتاب است تکنولوژی از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته که در اینجا باید رابطه تکنولوژی با آزادی را مورد بررسی قرارداد.

آذربادگان ادامه داد: اشتباه بزرگی که مارکس(اولین دانشمند اقتصادی که اهمیت توسعه تکنولوژی در قالب تکامل ابزار تولید مورد توجه قرار داد)انجام داد این بود که به ریشه تکنولوژی یعنی خلاقیت توجهی نکرده است.

آذربادگان با بیان اینکه خلاقیت انسان ها در سطح وسیع منوط به آزادی است،ادامه داد: اگر جامعه استبداد زده باشد خلاقیت در سطح وسیع امکان ظهور پیدا نمی کند.

وی با اشاره به اینکه در تعریف تکنولوژی و تبیین ابعاد آن به دلیل تاکید به مقوله حقوق مالکیت صرفا به اجزاء تکنولوژی پرداخته شده است،گفت:اولین اثر مربوط به ادبیات قدیم تکنولوژی است که در قالب کتاب های اطلس تکنولوژی وارد ایران شده و دیگری مربوط به دوره جدید است.

آذبادگان با بیان اینکه هرانسان، بنگاه و یا کشوری در برخورد با تکنولوژی در یکی از ۱۰ سطح زیر قراردارد،گفت:

-۱عدم آگاهی از کاربرد-۲آگاهی از کاربرد -۳مدیریت بهره برداری-۴ مدیریت تعمیر و نگه داری-۵ مدیریت مونتاژ-۶کپی سازی-۷اقتباس-۸طراحی-۹ تحقیقات کاربردی و -۱۰تحقیقات علوم پایه که تولید تکنولوژی از سطح هفتم آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه پاشنه آشیل عدم توسعه تکنولوژی در ایران این است که حمایت دولت ایران از بنگاه ها نهادی نیست،افزود: علت اینکه در سطح بنگاه ها به طراحی تکنولوژی توجه نمی کنند پول نفت است و این که حمایت دولت از بنگاه های ما نادرست و متفاوت با کشورهای دیگر است.

آذربادگان ادامه داد: در اروپا و آمریکا صنعت اولویت داری را برای انجام حمایت های دولتی در این زمینه درنظرگرفته اند برای اینکه توسعه تکنولوژی در دیگر بنگاهها مورد توجه قرار بگیرد.

در ادامه این مراسم فرشاد مومنی با بیان اینکه وقتی در یک ساخت رانتی قرار می گیریم همه مناسبات تحت تأثیرآن قرار می گیرند، گفت: حمایت های اسمی و حقیقی داریم که حمایت های اسمی فقط زمان آزاد می کند و در ایران نیز حمایت های اسمی برای دولت درآمد دارد و وقتی تکرار می شود دولت به این درآمدها معتاد می شود.

وی با بیان اینکه اگر بشود درآمدهای بی زحمت به دست آورد کسی به دنبال تولید نمی رود،گفت: اگر توسعه به مثابه یک حیات نظام جمعی دیده شد درک ما از توسعه هم تصحیح می شود؛ آن وقت به دنبال حذف نمی رویم و در ساخت توسعه گرا اساس بر همکاری و مشارکت می شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=60755