کد خبر: 6527
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۳

کسب ۳۴۵۳ میلیون ریالی سود واگذاری سرمایه گذاری غدیر

کسب ۳۴۵۳ میلیون ریالی سود واگذاری سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمايه گذاري غدير در دوره يک ماهه منتهي به 30 مهر ماه 93 از بابت واگذاري تعدادي از سهام چند شرکت بورسي معادل 34 ميليارد و 503 ميليون ريال سود کسب کرد.

شرکت سرمايه گذاري غدير با انتشار صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاريها در دوره يک ماهه منتهي به 30 مهر ماه 93 به صورت حسابرسي نشده اعلام کرد در ابتداي دوره ياد شده تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 15 هزار و 592 ميليارد و 812 ميليون ريال و ارزش بازار 84 هزار و 110 ميليارد و 831 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.گفتني است طي دوره يک ماهه ياد شده بهاي تمام شده آن معادل 106 ميليارد و 502 ميليون ريال کاهش يافت و در پايان دوره به 15 هزار و 486 ميليارد و 310 ميليون ريال رسيد.همچنين ارزش بازار آن نيز طي همين دوره معادل يک هزار و 409 ميليارد و 596 ميليون ريال افزايش يافت و به 85 هزار و 520 ميليارد و 427 ميليون ريال محاسبه شد.اين شرکت در مهر ماه تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 50 ميليارد و 472 ميليون ريال تحصيل کرد و طي همين دوره تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 156 ميليارد و 974 ميليون ريال و مبلغ 191 ميليارد و 477 ميليون ريال واگذار کرد و از اين بابت معادل 34 ميليارد و 503 ميليون ريال سود شناسايي کرد.‏