کد خبر: 5180
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

کارشناس مسایل اقتصادی: دولت روحانی از سالم ترین دولت های تاریخ ایران است

کارشناس مسایل اقتصادی: دولت روحانی از سالم ترین دولت های تاریخ ایران است

يک کارشناس مسايل اقتصادي گفت: دولت روحاني يکي از سالم ترين دولت هاي تاريخ ايران است چرا در اين دولت بيشترين نظارت صورت مي گيرد و دولت بيشترين مراقبت ها را براي جلوگيري از فساد دارد.
 "سعيد ليلاز" در گفت گو با ايرنا درباره درخواست رييس جمهوري از اساتيد و نخبگان براي ارايه راهکارهاي پيشگيري از فساد اظهار داشت: همانطور که رييس جمهوري گفته است مبارزه با فساد صرفا با شعار نمي شود و بايد راهکارهاي عملي در اين زمينه ارايه شود.
وي يکي از راهکارهاي عملي براي پيشگيري از فساد را کاهش دخالت دولت و تصدي دولت در اقتصاد دانست و افزود: به ميزاني که اين تصدي گري افزايش يابد؛ فساد هم افزايش يافته و به ميزان کاهش دخالت دولت و آزاد سازي اقتصادي، فساد نيز کاهش مي يابد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه يکي ديگر از راهکارهاي پيشگيري از فساد، گسترش آزادي ها از جمله آزادي مطبوعات و فضاي نقد است، ادامه داد: در اين ميان دولت روحاني يکي از سالم ترين دولت هاي تاريخ ايران خواهد بود.
وي همچنين دولت خاتمي را سالم ترين دولت در اين زمينه دانست و گفت: اين مساله به خاطر شخصيت وي نبود بلکه به اين دليل بود که بيشترين شفافيت را در ساختار سياسي داشتيم.
ليلاز در عين حال بدترين دوران تاريخ را در زمينه وجود فساد سال هاي 84 تا 92 دانست و گفت: در اين دوران از نظر نظارت بر عملکرد دولت، کمترين امکان نقد وجود داشت. وقتي آقاي احمدي نژاد در مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه مقننه را به فساد متهم مي کرد و کسي چيزي نمي گفت، بديهي است که بدترين دوره تاريخ در زمينه فساد به وجود آيد.
وي هر چند دولت الکترونيک را راه مبارزه با فساد دانست اما در عين حال تاکيد کرد: تا زمانيکه آزادي نباشد گسترش دولت الکترونيک هم نمي تواند کاري در زمينه پيشگيري از فساد پيش ببرد.
  رييس جمهوري در هشتمين سفر استاني به خراسان رضوي خواستار ارايه راهکارهاي پيشگيري از فساد شد و گفت: دانشمندان، دانشگاهيان و اهل نبوغ ما بايد بدانند و طرح علمي بدهند، فساد با شعار درست نمي شود، اين که داد بزنيم و دادگاه درست کنيم و عده اي را بگيريم، درست نمي شود. مبارزه با فساد طرح علمي نياز دارد.