کد خبر: 6030
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۳

پاسخ به صحن علنی از مراسم روز ملی صادرات

پاسخ به صحن علنی از مراسم روز ملی صادرات

توکلي: وزير صنعت عضوهيات مديره 20 شرکت است؛ نعمت زاده: پيش از وزارت استعفاء دادم

ايلنا:گويا داستان دعوا هاي مجلس و دولت همچنان ادامه دارد اما سناريو ها کمي با يکديگر متفاوت است به طوريکه پس از مطرح کردن خاطره زنگنه از سوي رسايي اين بار نوبت به احمد توکلي رسيده است که وزير صنعت را بنا به هردليلي به سمت خانه ملت براي پاره اي از توضيخات فرا بخواند. البته با اين تفاوت که اکنون توکلي از تريبون خانه ملت نعمت زاده را مورد خطاب قرار مي دهد و نعمت زاده در جمع خبرنگاران.‏
‏ گويا آقاي توکلي تخلف هاي دولت بر آمده از حزبي که خود عضو آن است فراموش کرده است که حالا به عضويت قانوني نعمت زاده در هيئت مديره 20 شرکت ايراد گرفته است.امري که در هيچ کجاي قانون مصوب همين مجلسي که آقاي توکلي عضو آن است ممنوع نشده است.‏
توکلي:وزير صنعت عضو هيئت‌مديره 20 شرکت پتروشيمي است
احمد توکلي نماينده اقتصاددان مجلس صبح روزيكشنبه در صحن علني مجلس براساس استعلامي که از ثبت اسناد کرده‌ام و جواب غيررسمي دادند، وزير صنعت عضو هيئت مديره 20 شرکت پتروشيمي است.‏
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در صحن علني مجلس گفت: براساس ماده 221 از ديوان محاسبات سوال کردم که آقاي وزير صنعت، معدن و تجارت در چند شرکت پتروشيمي عضو هيئت‌مديره هستند.‏
وي عنوان کرد: از ثبت اسناد نيز استعلام کردم هر چند جواب رسمي ندادند ولي به صورت غيررسمي رساندند که وزير صنعت در هيئت مديره 20شرکت پتروشيمي عضويت دارد، دو شرکت که عمومي است بحثي نداريم و ظاهرا از 4 تا نيز کنار کشيده است ولي وقتي که وزير مربوطه در 14 شرکت عضو هيئت مديره است چه مي‌شود گفت.‏
توکلي در ادامه تصريح کرد: يکي ديگر از موضوعات لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تمايل افراطي براي فروش مايملک دولت است به طوري که اگر بچه‌ها بخواهند دنبال پول هم بدوند بايد به بخش خصوصي پول بدهند.‏
وزير صنعت:قبل از معرفي به مجلس از عضويت در هيأت مدير‌ه‌ها استعفا دادم
در همين ارتباط وزير صنعت صبح روزيكشنبه درهجدهمين مراسم روز ملي صادرات با رد اينکه در 20 شرکت عضو هيأت مديره هستم گفت: سال گذشته زماني که به مجلس معرفي شدم از عضويت در تمام اين هيأت مديره‌ها استعفا دادم.‏
نعمت ‍زاده، مبني بر اينکه آقاي توکلي در صحن علي مجلس اظهار کرده است که بر اساس مستندات به دست آمده وي (نعمت‌زاده) در 20 شرکت عضو هيأت مديره است گفت:صحبت هاي آقاي توکلي خلاف واقع است و بنده سال گذشته قبل از معرفي به مجلس از عضويت در اين هيات مديره ها استعفا دادم.‏
وزير صنعت افزود: وقتي 4 سال پيش بازنشسته بودم و در کادر دولت فعاليتي نداشتم، همين کمکي که در حال حاضر به بخش خصوصي مي‌کنيم آن زمان هم جهت سرمايه گذاري طرح هاي بزرگ صنعتي در کشور کردم.‏
وي ادامه داد: براي اينکه بتوانم در مديريت باشم(سرمايه گذاران) يک سهم بابت عضويت در هيأت مديره به ما واگذار کرده بودند.‏
نعمت زاده تصريح کرد: قبل از اينکه به مجلس معرفي شوم سال پيش از اين هيئت مديره‌ها استعفا دادم.‏
وي تأکيد کرد: ‌بنابراين اظهارات آقاي توکلي مربوط به گذشته مي‌شود.‏