کد خبر: 1025
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی: هدفمندی بسته سیاستی است نه فقط افزایش قیمت انرژی

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی: هدفمندی بسته سیاستی است نه فقط افزایش قیمت انرژی

مهر: وزير تعاون، کار و امور اجتماعي با درخواست از مردم براي انصراف از دريافت يارانه در فازدوم هدفمندي يارانه ها گفت: هدفمندي يک بسته سياستي است و تنها افزايش قيمت حامل هاي انرژي مطرح نيست.‏
علي ربيعي با دعوت از مردم براي اهداي يارانه خود جهت توسعه اشتغال، ارتقاي سلامت و محروميت زدايي گفت: ترجيح مي دهم به جاي به کار بردن کلمه انصراف از دريافت يارانه از کلمه "اهدا "استفاده کنم. آنهايي که از گرفتن يارانه انصراف مي دهند، براي منافع ملي از منافع شخصي مي گذرند.‏
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اينکه بايد منادي گفتمان دفاع از محرومان باشيم اظهارداشت: طرح هدفمندي يارانه ها يک بسته سياستي است و مردم نبايد تصور کنند هدفمندي يارانه ها فقط افزايش قيمت هاي حامل هاي سوخت است و اگر اين وجوه براي مردم تشريح شود آنها آمادگي بيشتري براي همراهي پيدا خواهند کرد.‏
ربيعي افزود: نکته ديگر در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اختصاص منابع حاصل از هدفمندي به مصارف خاص است. اما اينبار براي مصارف خاص هدفگذاري شده و منابع با قانون گرايي و انضباط مالي دولت صرف اهدافي نظير ارتقاي سطح سلامت و کاهش سهم مردم در هزينه هاي درماني خواهد شد.‏
وي يادآور شد: اين نکته مهم است آنانکه براي کوتاه مدت از منفعت شخصي خود مي گذرند و يارانه شان را اهداء مي کنند منفعت درازمدت کسب مي کنند چرا که گذشتن از دريافت يارانه انصراف نيست و سرمايه گذاري است؛ سرمايه گذاري براي بهتر شدن بهداشت، اشتغال و آينده فرزندانمان است و اگر از منافع کوتاه مدت شخصي نگذريم زيان هاي بزرگي را متحمل خواهيم شد. به همين جهت است که مي گويم گذشتن از نفع کوتاه مدت و سرمايه گذاري براي نفع درازمدت به نفع همه است.‏
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه در مرحله اول سالانه 42 هزار ميليارد تومان يارانه توزيع شده است گفت: اين منابع با توزيع همگاني در واقع غيرهدفمند توزيع شد و اگر مي شد اين پول هدفمندتر صرف هزينه هاي  اشتغال و درمان و توانمندسازي خانواده شود، بسياري از افراد جامعه از چرخه فقر و محروميت رهايي مي يافتند.‏
ربيعي افزود: يکي از اهداف طرح هدفمندي، هدفمند عمل کردن است يعني اينکه بايد يارانه به افراد هدف مشخص برسد. وي با اشاره به تجربه برخي کشورها در توزيع يارانه افزود: در برزيل مشاهده کردم که دولت فقط به 15 درصد از مردم جامعه يارانه مي دهد، يعني هدفمند عمل مي کند و مي داند چه کساني بيشتر استحقاق حمايت دارند.‏
وي تاکيد کرد: يکي از موارد آسيب پذيري فقدان امنيت غذايي است که دولت براي تامين امنيت غذايي جامعه طرح و برنامه دارد. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهارداشت: امکان ادامه مسير اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به شيوه کنوني به هيچ عنوان ميسر نيست و نمي تواند به گروه هاي آسيب پذير کمک کند و  بايد اين منابع حاصل از هدفمندي به دقت طرح محروميت زدايي توسعه اشتغال و سلامت شود.‏
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي کميته امداد را يک نهاد مهم براي کمک به توانمندسازي خانواده ها دانست و گفت: يکي از وظايف اصلي ما در جامعه بايد اين باشد که اجازه ندهيم گفتمان دفاع از محرومان فراموش شود و از اينرو بود که حضرت امام همواره در گفتگوهاي خود با جامعه به رسيدگي به محرومان تاکيد داشت و ما نبايد اجازه بدهيم که صداي توجه به محروميت کم شود و بايد منادي گفتمان دفاع از محرومان باشيم.‏
وي به تجربه کشورهاي توسعه يافته در فرآيند توسعه اقتصادي اشاره کرد و ادامه داد: امروزه اينگونه کشورها نيز به بحث رفاه و عدالت و نهادسازي براي تامين رفاه مردم باز گشته اند، چرا که فقر و استضعاف و ناتواني يک امر ذاتي نيست بلکه آنچه که رخ مي دهد ناشي از الگوهاي برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي است.‏
ربيعي خاطرنشان کرد: رويکرد برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه اي باشد که به کاهش محروميت منجر شود و ما در بحث هدفمندي به اين سمت حرکت مي کنيم و تلاش مي کنيم برنامه ريزي به سمت محروميت زدايي و توانمند سازي حرکت کند.‏
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ايجاد و ترويج روحيه خير جمعي به کمک نهادهاي قوي مردمي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: دولت به تنهايي قادر به رفع همه مشکلات نيست، بلکه ما بايد نهادهاي قوي ايجاد کنيم تا روحيه خير جمعي در جامعه گسترش يابد و در اين رهگذر بايد از سنت هاي اسلامي و ايراني بهره گرفت.‏