وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی: هدفمندی بسته سیاستی است نه فقط افزایش قیمت انرژی

0
۵۰۴ بازدید

مهر: وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه در فازدوم هدفمندی یارانه ها گفت: هدفمندی یک بسته سیاستی است و تنها افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح نیست.‏
علی ربیعی با دعوت از مردم برای اهدای یارانه خود جهت توسعه اشتغال، ارتقای سلامت و محرومیت زدایی گفت: ترجیح می دهم به جای به کار بردن کلمه انصراف از دریافت یارانه از کلمه “اهدا “استفاده کنم. آنهایی که از گرفتن یارانه انصراف می دهند، برای منافع ملی از منافع شخصی می گذرند.‏
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید منادی گفتمان دفاع از محرومان باشیم اظهارداشت: طرح هدفمندی یارانه ها یک بسته سیاستی است و مردم نباید تصور کنند هدفمندی یارانه ها فقط افزایش قیمت های حامل های سوخت است و اگر این وجوه برای مردم تشریح شود آنها آمادگی بیشتری برای همراهی پیدا خواهند کرد.‏
ربیعی افزود: نکته دیگر در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص منابع حاصل از هدفمندی به مصارف خاص است. اما اینبار برای مصارف خاص هدفگذاری شده و منابع با قانون گرایی و انضباط مالی دولت صرف اهدافی نظیر ارتقای سطح سلامت و کاهش سهم مردم در هزینه های درمانی خواهد شد.‏
وی یادآور شد: این نکته مهم است آنانکه برای کوتاه مدت از منفعت شخصی خود می گذرند و یارانه شان را اهداء می کنند منفعت درازمدت کسب می کنند چرا که گذشتن از دریافت یارانه انصراف نیست و سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری برای بهتر شدن بهداشت، اشتغال و آینده فرزندانمان است و اگر از منافع کوتاه مدت شخصی نگذریم زیان های بزرگی را متحمل خواهیم شد. به همین جهت است که می گویم گذشتن از نفع کوتاه مدت و سرمایه گذاری برای نفع درازمدت به نفع همه است.‏
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در مرحله اول سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است گفت: این منابع با توزیع همگانی در واقع غیرهدفمند توزیع شد و اگر می شد این پول هدفمندتر صرف هزینه های  اشتغال و درمان و توانمندسازی خانواده شود، بسیاری از افراد جامعه از چرخه فقر و محرومیت رهایی می یافتند.‏
ربیعی افزود: یکی از اهداف طرح هدفمندی، هدفمند عمل کردن است یعنی اینکه باید یارانه به افراد هدف مشخص برسد. وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در توزیع یارانه افزود: در برزیل مشاهده کردم که دولت فقط به ۱۵ درصد از مردم جامعه یارانه می دهد، یعنی هدفمند عمل می کند و می داند چه کسانی بیشتر استحقاق حمایت دارند.‏
وی تاکید کرد: یکی از موارد آسیب پذیری فقدان امنیت غذایی است که دولت برای تامین امنیت غذایی جامعه طرح و برنامه دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: امکان ادامه مسیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به شیوه کنونی به هیچ عنوان میسر نیست و نمی تواند به گروه های آسیب پذیر کمک کند و  باید این منابع حاصل از هدفمندی به دقت طرح محرومیت زدایی توسعه اشتغال و سلامت شود.‏
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته امداد را یک نهاد مهم برای کمک به توانمندسازی خانواده ها دانست و گفت: یکی از وظایف اصلی ما در جامعه باید این باشد که اجازه ندهیم گفتمان دفاع از محرومان فراموش شود و از اینرو بود که حضرت امام همواره در گفتگوهای خود با جامعه به رسیدگی به محرومان تاکید داشت و ما نباید اجازه بدهیم که صدای توجه به محرومیت کم شود و باید منادی گفتمان دفاع از محرومان باشیم.‏
وی به تجربه کشورهای توسعه یافته در فرآیند توسعه اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: امروزه اینگونه کشورها نیز به بحث رفاه و عدالت و نهادسازی برای تامین رفاه مردم باز گشته اند، چرا که فقر و استضعاف و ناتوانی یک امر ذاتی نیست بلکه آنچه که رخ می دهد ناشی از الگوهای برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی است.‏
ربیعی خاطرنشان کرد: رویکرد برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای باشد که به کاهش محرومیت منجر شود و ما در بحث هدفمندی به این سمت حرکت می کنیم و تلاش می کنیم برنامه ریزی به سمت محرومیت زدایی و توانمند سازی حرکت کند.‏
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد و ترویج روحیه خیر جمعی به کمک نهادهای قوی مردمی را مورد تاکید قرار داد و افزود: دولت به تنهایی قادر به رفع همه مشکلات نیست، بلکه ما باید نهادهای قوی ایجاد کنیم تا روحیه خیر جمعی در جامعه گسترش یابد و در این رهگذر باید از سنت های اسلامی و ایرانی بهره گرفت.‏

مهر: وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه در فازدوم هدفمندی یارانه ها گفت: هدفمندی یک بسته سیاستی است و تنها افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح نیست.‏
علی ربیعی با دعوت از مردم برای اهدای یارانه خود جهت توسعه اشتغال، ارتقای سلامت و محرومیت زدایی گفت: ترجیح می دهم به جای به کار بردن کلمه انصراف از دریافت یارانه از کلمه “اهدا “استفاده کنم. آنهایی که از گرفتن یارانه انصراف می دهند، برای منافع ملی از منافع شخصی می گذرند.‏
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید منادی گفتمان دفاع از محرومان باشیم اظهارداشت: طرح هدفمندی یارانه ها یک بسته سیاستی است و مردم نباید تصور کنند هدفمندی یارانه ها فقط افزایش قیمت های حامل های سوخت است و اگر این وجوه برای مردم تشریح شود آنها آمادگی بیشتری برای همراهی پیدا خواهند کرد.‏
ربیعی افزود: نکته دیگر در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص منابع حاصل از هدفمندی به مصارف خاص است. اما اینبار برای مصارف خاص هدفگذاری شده و منابع با قانون گرایی و انضباط مالی دولت صرف اهدافی نظیر ارتقای سطح سلامت و کاهش سهم مردم در هزینه های درمانی خواهد شد.‏
وی یادآور شد: این نکته مهم است آنانکه برای کوتاه مدت از منفعت شخصی خود می گذرند و یارانه شان را اهداء می کنند منفعت درازمدت کسب می کنند چرا که گذشتن از دریافت یارانه انصراف نیست و سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری برای بهتر شدن بهداشت، اشتغال و آینده فرزندانمان است و اگر از منافع کوتاه مدت شخصی نگذریم زیان های بزرگی را متحمل خواهیم شد. به همین جهت است که می گویم گذشتن از نفع کوتاه مدت و سرمایه گذاری برای نفع درازمدت به نفع همه است.‏
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در مرحله اول سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است گفت: این منابع با توزیع همگانی در واقع غیرهدفمند توزیع شد و اگر می شد این پول هدفمندتر صرف هزینه های  اشتغال و درمان و توانمندسازی خانواده شود، بسیاری از افراد جامعه از چرخه فقر و محرومیت رهایی می یافتند.‏
ربیعی افزود: یکی از اهداف طرح هدفمندی، هدفمند عمل کردن است یعنی اینکه باید یارانه به افراد هدف مشخص برسد. وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در توزیع یارانه افزود: در برزیل مشاهده کردم که دولت فقط به ۱۵ درصد از مردم جامعه یارانه می دهد، یعنی هدفمند عمل می کند و می داند چه کسانی بیشتر استحقاق حمایت دارند.‏
وی تاکید کرد: یکی از موارد آسیب پذیری فقدان امنیت غذایی است که دولت برای تامین امنیت غذایی جامعه طرح و برنامه دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: امکان ادامه مسیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به شیوه کنونی به هیچ عنوان میسر نیست و نمی تواند به گروه های آسیب پذیر کمک کند و  باید این منابع حاصل از هدفمندی به دقت طرح محرومیت زدایی توسعه اشتغال و سلامت شود.‏
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته امداد را یک نهاد مهم برای کمک به توانمندسازی خانواده ها دانست و گفت: یکی از وظایف اصلی ما در جامعه باید این باشد که اجازه ندهیم گفتمان دفاع از محرومان فراموش شود و از اینرو بود که حضرت امام همواره در گفتگوهای خود با جامعه به رسیدگی به محرومان تاکید داشت و ما نباید اجازه بدهیم که صدای توجه به محرومیت کم شود و باید منادی گفتمان دفاع از محرومان باشیم.‏
وی به تجربه کشورهای توسعه یافته در فرآیند توسعه اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: امروزه اینگونه کشورها نیز به بحث رفاه و عدالت و نهادسازی برای تامین رفاه مردم باز گشته اند، چرا که فقر و استضعاف و ناتوانی یک امر ذاتی نیست بلکه آنچه که رخ می دهد ناشی از الگوهای برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی است.‏
ربیعی خاطرنشان کرد: رویکرد برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای باشد که به کاهش محرومیت منجر شود و ما در بحث هدفمندی به این سمت حرکت می کنیم و تلاش می کنیم برنامه ریزی به سمت محرومیت زدایی و توانمند سازی حرکت کند.‏
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد و ترویج روحیه خیر جمعی به کمک نهادهای قوی مردمی را مورد تاکید قرار داد و افزود: دولت به تنهایی قادر به رفع همه مشکلات نیست، بلکه ما باید نهادهای قوی ایجاد کنیم تا روحیه خیر جمعی در جامعه گسترش یابد و در این رهگذر باید از سنت های اسلامی و ایرانی بهره گرفت.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1025