کد خبر: 6290
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

وزارت خانه موانع توسعه تعاون را آسیب شناسی دقیق کند ‏

وزارت خانه موانع توسعه تعاون را آسیب شناسی دقیق کند ‏

گروه توسعه: مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی خواستار آسیب شناسی دقیق موانع توسعه تعاون از سوی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی شد.‏

محمد رضا اسماعیلی در خصوص نحوه عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه بخش تعاون جزو وظایف و ماموریت ذاتی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه تخصصی بخش تعاون است .اما تحقق سهم تعاون در اقتصاد کشور به برنامه نیاز دارد و در حال حاضراین وزارت خانه فاقد برنامه و سند راهبردی توسعه بخش تعاون است و علیرغم تصویب قوانین حمایت از توسعه بخش به دلیل عدم وجود زیر ساخت توسعه بخش تعاون، قوانین مصوب نیز امکان اجرا نخواهند داشت .‏
وی افزود: بهتر است این وزارت خانه با تهیه سند راهبردی توسعه بخش تعاون و تعریف و معرفی بخش هایی از اقتصاد کشور که قابلیت بیشتر در توسعه این بخش دارد با ارایه مشوق های راهبردی و کارآمد، از تشکیل، ماندگاری، پویایی و پایایی بخش تعاون، به نحوی حمایت کند که بستر توسعه کار جمعی و فرهنگ تعاون در جامعه نهادنیه شده و در عین افزایش قدرت رقابت و چانه زنی بخش تعاون با سایر بخشها بتوان بخش های خصوصی ودولتی را به سمت تعاون هدایت و ترغیب کرد.‏
به گفته وی، به دلیل عدم وجود سند راهبردی و برنامه توسعه بخش تعاون در وزارت خانه متولی امور آن ، علاوه براینکه قوانین مصوب از جنس لکه ای و جزیره ای بوده و به دلیل عدم وجود زیر ساخت اجرا قابلیت اجرایی ندارد، امکان تدوین قوانین کارآمد نیز مهیا نمی شود.‏
اسماعیلی خاطرنشان کرد: انتظا داریم وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت زیر ساختی و بنیادی بستر توسعه بخش تعاون را با آسیب شناسی دقیق موانع توسعه بخش مطالعه و به عنوان سند راهبردی توسعه بخش در اختیار ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز ومجریان بخش قرار دهد.‏
وی در خصوص نحوه عملکرد مجلس برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، یاد آور شد: با استفاده از رهنمودهای سند توسعه بخش تعاون می توان لوایح قانونی کارآمد توسعه بخش را مستند  کرده و سند توسعه بخش را دراختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده و نظر مساعدت نمایندگان را به توسعه هدفمند بخش تعاون و حمایت از تصویب قوانین راهبردی وموثر جلب و جذب کرد .‏
این مدیرعامل در خصوص نقش تعاونی ها دراجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تجربه کار جمعی در دنیا که منجر به تبدیل انرژی های آزاد سینرژیهای هدفدار می شود باعث افزایش چند برابری بهره وری وارزش افزوده در فعالیت ها در قالب تیمی و تعاونی شده وموجب افزایش قدرت رقابت در بخش را فراهم می کند. ‏
وی گفت: از جمله کارآمدترین فعالیت ها در اقتصاد مقاومتی تقویت کار جمعی و تعاونی با استفاده از تعالیم انسان ساز اسلام وتجارب کشورهای موفق به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی است. ‏
اسماعیلی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی به اهداف خود در فعالیت های انفرادی و پراکنده هرگز نائل نخواهد شد و علاوه بر افزایش هزینه تولید موجب فرصت سوزی بیش از پیش و در نتیجه ناکارآمدی سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد شد. ‏