نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۳۹۲ بازدید

تحقق ۱۱۵۰ ریال سود به ازای هر سهم سیمان کارون

شرکت سیمان کارون در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۹۴۵ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت سیمان کارون صورت های مالی یکساله منتهی به پایان سال ۹۳ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ ۹۴۵ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۲۷ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز، هزینه های عمومی، اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به ۲۸۰ میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی، هزینه های غیر عملیاتی و مالیات کسر شد و مبلغ ۲۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۱۱۵۰ ریال سود به هر سهم اختصاص داده شد.

اختصاص ۴۲۵ ریال سود به ازای هر سهم تولیدی لنت ترمز ایران

شرکت تولیدی لنت ترمز ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۳۷ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ ۴۲۵ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.شرکت تولیدی لنت ترمز ایران صورت های مالی یکساله گذشته خود را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۱ میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز،هزینه های عمومی، اداری و هزینه های عملیاتی کسر شد و زیان عملیاتی دوره ۳۷ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر و درآمدهای غیرعملیاتی اضافه شد و مبلغ ۳۷ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۴۲۵ ریال سود به هر سهم اختصاص داده شد.

اختصاص ۴۷۴ ریال سود به ازای هر سهم گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۲۳ هزار و ۸ میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت معدنی و صنعتی گل گهر صورت های مالی نیمه نخست سال ۹۳ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ ۲۳ هزار و ۸ میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۸ هزار ۱۱۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14102