نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۵۰۹ بازدید

افزایش ۵۲ درصد سودآوری “حسینا” در ۹۳

شرکت حسینا در سال مالی ۹۳ با تعدیل مثبت۷ درصد به ازای هر سهم ۴۲۱۷ ریال سود محقق ساخت که در مقایسه با عملکرد سال گذشته خود ۵۲ درصد افزایش داشته است. فروش شرکت ۱۲۵ درصد افزایش یافته که در ارتباط با افزایش ۱۰درصد نرخ خدمات دریانوردی می باشد. بهای تمام شده فروش ۱۷۵ درصد افزایش یافته است. سود ناخالص به طور کلی ۶۲ درصد  افزایش یافته و به ازای هر سهم ۶۰۸۷ ریال‌می باشد. سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت با ۵۰درصد افزایش به ازای هر سهم ۴۶۴ ریال بوده که ناشی از سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده و سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر می باشد. هزینه های مالی شرکت نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته که به دلیل اخذ تسهیلات جدید است. سود عملیاتی شرکت با  50 درصد رشد به ازای هر سهم ۵۲۹۹ ریال می باشد.

انتشار صورت های مالی یکساله “ثنام

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۴۵۲ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور کرد. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی با ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۱۲۵ میلیارد ریال مبلغ ۱۵۰ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۱۱۷ میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن معادل ۱۰۶ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمد های متفرقه اضافه و پس از کسر مالیات از آن ،مبلغ ۳۲۹ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۲۶۳۸ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

نگاهی بر صورت های مالی سال ۹۳گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ سه هزار و ۶۸۹ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت. شرکت گروه صنعتی سپاهان با ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال مبلغ سه هزار و ۶۸۹ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۱۹۶ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و معادل ۲۲۳ میلیارد و ۴۷۴ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13933