نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۴۵۶ بازدید

نگاهی بر عملکرد یکساله سیمان لارستان

شرکت سیمان لارستان در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۱۸۴ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت سیمان لارستان طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۲۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۸۴ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۵ میلیارد و ۷۷۱ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر شد و معادل ۱۷ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمد های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و معادل ۹ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۴۰ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۶۴ میلیارد و ۴۴۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نگاهی بر صورت های سال ۹۳ پارس دارو

شرکت پارس دارو در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۱۵۹ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت پارس دارو طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۷۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۷۰ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۲۱۹ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل ۱۸۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

افزایش ۴۷۲۹ میلیون ریالی ارزش بازار “وبهمن”

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ معادل چهار میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال افزایش داشت.شرکت سرمایه گذاری بهمن با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال و ارزش بازار  دو هزار ۲۵۵ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13898