نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۳۵۷ بازدید

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “خگستر”

ارزش بازار شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ معادل ۳۱۸ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال افزایش یافت.شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه هزار و ۱۶۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال و ارزش بازار چهار هزار و ۳۳۹ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن با افزایش ۳۱۸ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال معادل چهار هزار و ۶۵۸ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال محاسبه شد.

اختصاص ۴۰۵ ریال سود به ازای هر سهم “خبهمن” طی یکسال

شرکت گروه بهمن در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ دو هزار و ۵۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ ۴۰۵ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت گروه بهمن طی با ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه پنج هزار و ۷۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۹۹ میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به صفر ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و معادل یک هزار و ۱۱۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

انتشار صورت های مالی یکساله “شفارس”

شرکت صنایع شیمیایی فارس در پایان دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۴۲ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کرد.شرکت صنایع شیمیایی فارس طی با ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۸۰ میلیارد ریال مبلغ ۷۷۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۹۹ میلیارد و ۸۷۶ ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل ۶۷ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمد های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و معادل ۲۸ میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۳۵۵ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “تیپیکو”

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد.شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار ۵۲۴ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۲ هزار ۵۶۰ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13700