نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۴۶۵ بازدید

کسب ۹۹۴ میلیارد ریال سود انباشته پایان دوره “رتاپ”

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۹۹۴ میلیارد ریال و ۴۸۵ میلیون ریال زیان انباشته در حسابهای خود واریز کرد.شرکت تجارت الکترونیک پارسیان طی ارسال صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال مالی گذشته با سرمایه ۹۱۰ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال، مبلغ چهار هزار و ۵۲۴ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۸۵۰ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی اضافه شد و معادل یک هزار و ۱۳۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

انتشار عملکرد سال مالی ۹۳ “فپنتا”

شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۲۶۱ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سرمایه گذاریها و سایر فعالیتهای سرمایه گذاری داشت.شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۵۴ میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال مبلغ ۲۶۱ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سرمایه گذاریها و سایر فعالیتها داشت.از درآمد این شرکت هزینه های اداری، عمومی، هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل ۲۹۰ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.از سود عملیاتی نیز هزینه های متفرقه و مالیات کسر شد و معادل ۲۸۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۵۲۱۵ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۳۶۸ میلیارد و ۹۸۱ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

عملکرد ۶ ماهه سیمان کردستان در سال جاری

شرکت سیمان کردستان در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۱۶۲ میلیارد ریال زیان انباشته در حسابهای خود واریز کرد.شرکت سیمان کردستان طی ارسال صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در نیمه نخست سال مالی جاری با سرمایه ۳۲۴ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۴ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۵۷ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13336