نگاهی به عملکرد یک ساله “فاراک”‏

0
۲۲۴ بازدید

شرکت ماشین سازی اراک در دوره ‏۱۲‏ ماهه منتهی به ‏۳۱‏ شهریور ماه ‏۹۳‏ مبلغ ‏۵۶۹‏ میلیارد و ‏۶۹۸‏ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ‏۵۷۰‏ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکت ماشین سازی اراک با انتشار صورت های مالی یک ساله منتهی به ‏۳۱‏ شهریور ماه ‏۹۳‏ به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در دوره یک ساله گذشته مبلغ دو هزار و ‏۵۸۳‏ میلیارد و ‏۲۵۹‏ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ‏۵۹۰‏ میلیارد و ‏۴۴۰‏ میلیون ریال رسید.همچنین از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر و سایر درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و و در نهایت مبلغ ‏۵۰۵‏ میلیارد و ‏۷۴‏ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و پس از افزوده شدن خالص درآمدهای متفرقه ب آن سود خالص دوره معادل ‏۵۶۹‏ میلیارد و ‏۶۹۸‏ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ‏۵۷۰‏ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ‏۹۰۹‏ میلیارد و ‏۶۰۹‏ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6608