کد خبر: 6608
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳

نگاهی به عملکرد یک ساله “فاراک”‏

نگاهی به عملکرد یک ساله “فاراک”‏

شرکت ماشين سازي اراک در دوره ‏12‏ ماهه منتهي به ‏31‏ شهريور ماه ‏93‏ مبلغ ‏569‏ ميليارد و ‏698‏ ميليون ريال سود خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ ‏570‏ ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشت.

شرکت ماشين سازي اراک با انتشار صورت هاي مالي يک ساله منتهي به ‏31‏ شهريور ماه ‏93‏ به صورت حسابرسي نشده اعلام کرد در دوره يک ساله گذشته مبلغ دو هزار و ‏583‏ ميليارد و ‏259‏ ميليون ريال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات داشت.از درآمد اين شرکت بهاي تمام شده کالاي فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ‏590‏ ميليارد و ‏440‏ ميليون ريال رسيد.همچنين از سود ناخالص دوره نيز هزينه هاي عمومي، اداري کسر و ساير درآمدهاي عملياتي به آن اضافه شد و و در نهايت مبلغ ‏505‏ ميليارد و ‏74‏ ميليون ريال سود عملياتي بدست آمد.از سود عملياتي نيز هزينه هاي مالي و ماليات کسر و پس از افزوده شدن خالص درآمدهاي متفرقه ب آن سود خالص دوره معادل ‏569‏ ميليارد و ‏698‏ ميليون ريال محاسبه شد و بر اين اساس مبلغ ‏570‏ ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشت.به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ ‏909‏ ميليارد و ‏609‏ ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شرکت منظور شد.‏