کد خبر: 1703
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

نمایشگاه نوزدهم محکی برای سنجیدن عیار تدبیر و امید

نمایشگاه نوزدهم محکی برای سنجیدن عیار تدبیر و امید

 

علي شفائي: نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي سنگ محکي براي ارزيابي توانمندي دولت تبير و اميد است.‏
نمايشگاه بين المللي صنعت نفت ايران که در سال هاي نه چندان دور، جايگاهي ويژه در ميان برترين نمايشگاه هاي اين صنعت در جهان داشت، متاثر از وضعيت نابسامان اقتصاد کشور و بالاخص صنعت‎ ‎‏ نفت در دولت قبل، در روندي نزولي در حال تبديل شدن به نمايشگاهي ملي و در خوش بينانه ترين حالت رويدادي منطقه اي بود.‏
مديران ارشد صنعت نفت و دولت پيشين که حاضر به قبول ضعف هاي خود نبودند، براي پنهان سازي ناتواني و اشتباهات خود، از تحريم ها که در آغاز به تکه اي کاغذ تشبيه مي شدند، کوهي ساختند با اين خيال که سايه سياه و بلند اين کوه بتواند پرده اي باشد براي پوشاندن ضعف هاي ايشان و آنگاه که ناگزير آفتاب شفافيت سايه خيالشان را کوتاه کرد، در توجيه همه کاستي ها، قدم گذاشتن در مسير خودکفايي را نتيجه مثبت همه امتيازات منفي و از دست رفته دانسته و بر دست يافته هاي خيالشان مي باليدند.‏
جايگاه نمايشگاه بين المللي نفت ايران در دوره هجدهم به اندازه اي نزول کرد که بازتاب منفي آن در ميان همه موفقيت هاي نمايشگاه امسال ملموس است..‏
ديپلماسي ضعيف و پردافعه سال هاي گذشته موجب شد تا تنها چشم بادامي هاي اژدهانشان براي تجارت، تعامل و تبادل اقتصادي به سرزمين پارس سفرکنند و در ازاء دسته بيل، زغال و چوب بستني، خورجين خود را از نفت، گاز و توليدات پتروشيمي پرکنند و از سويي با وعده توسعه، پا در ميادين نفت و گاز ايران گذاشته و با پيشرفتي صفر درصدي که در نوع خود قابل تأمل است، موجب عقب ماندن 3 هزار روزه ايران از رقباي بازار و شرکاي ميادين مشترک شوند.‏
با همه اين تفاسير، برخي شرکت هاي چيني فعال در صنعت نفت که نتوانستند از نمايشگاه هجدهم آنگونه که توقع داشتند سود ببرند، با انديشه تداوم اجراي ضعيف اين نمايشگاه در دوره نوزدهم، از مشارکت در اين دوره از نمايشگاه سرباززدند، غافل از اينکه حتي اگر هيچ اتفاق ديگري در صحنه سياست و اقتصاد ايران رخ نداده بود، تنها حضور شيخ الوزراء و همراهانش در صنعت نفت، براي احياء عزت و اعتبار از دست کفايت مي کرد.‏
امروز در شرايطي که بسياري از شرکت هاي صاحب نام و معتبر بين المللي براي بازگشت و حضور در صنعت نفت ايران به خط شده اند، آمدن يا جا ماندن برخي شرکت هاي چيني از نمايشگاهي که بسياري از شرکت هاي مطرح در ميان ازدحام متقاضيان پشت در ماندند، اهميت چنداني ندارد، بلکه آنچه موجب مباهات و افتخار آفريني يکي از خوش نام ترين وزراي کابينه و همکارانش مي باشد، جايگزين شدن برندهاي صاحب نام بين المللي به جاي شرکت هاي بي نام و نشان چيني است.‏
چيني ها که در چند سال اخير از صنعت نفت ايران منافع زيادي به دست آورده و علاوه بر انتفاع مستقيم، از حضور در صنعت نفت ايران براي گرم کردن بازار خود در ارتباط با کشورهاي همجوار ايران استفاده کرده و در ازاء معطل کردن پروژه هاي ايران در ميادين مشترک امتيازات زيادي از شرکاي ايران گرفتند، پيام بازگشت تدبير و اميد به اقتصاد ايران را در اسرع وقت درک کرده و مهياي خروج يا انجام تعهدات شدند.‏
از سويي يکي ديگر از نکاتي که از آن مي توان به عنوان گزينه اي براي کشيدن خط تميز ميان نمايشگاه نوزدهم با چند دوره قبلي ياد کرد، عدم حضور پرتعداد غرفه هاي عرضه کننده ساندويچ، بستني و انواع ديگر خوراکي ها است، که در چند دوره گذشته بخش قابل توجهي از فضاي آزاد نمايشگاه را به خود اختصاص داده بودند تا عدم استقبال شرکت ها کمتر به چشم بيايد و شرايطي را محيا کرده بودند که بازديدکنندگان نمايشگاه تخصصي نفت، بتوانند در فضايي مفرح، لذت گذراندن پيک نيکي هر چند کوتاه مدت را در حاشيه نمايشگاه بين المللي نفت تجربه کنند.‏
به هرحال آنچه امروز با برگزاري نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت به ثبت رسيد، افتخار ديگري براي دولت يازدهم و محکي براي سنجيدن عيار تدبير آن است، اتفاقي که اميد را در صنعت نفت ايران زنده کرد. ‏