افزایش چشمگیر ایمنى در فرودگاه

نصب و راه اندازى سه دستگاه دیزل ژنراتور در فرودگاه بین المللى کیش

0
۹۲ بازدید

مدیر کل فرودگاه بین المللى کیش از نصب و راه اندازى ســه دســتگاه دیزل ژنراتور در فرودگاه بین المللى کیش با افزایش چشــمگیر ایمنى در فرودگاه بین المللى کیش خبر داد.

مدیر کل فرودگاه بین المللى کیش از نصب و راه اندازى ســه دستگاه دیزل ژنراتور در فرودگاه بین المللى کیش با افزایش چشمگیر ایمنى در فرودگاه بین المللى کیش خبر داد. عزت اله محمدى گفت ســه دستگاه دیزل ژنراتور جهت ایمنى و تامین برق اضطرارى با نظارت کارشناسان اداره کل تجهیزات و سامانه هاى فرودگاهى شرکت فرودگاه ها و مدیر کل فرودگاه بین المللى کیش نصب و راه اندازى شد. ایشــان تصریح کــرد به منظــور تجهیز و پشتیبانى فرودگاه بین المللى کیش به شبکه برق ایمن مطابق با استاندارد توصیه شده از سوى سازمان بین المللى کشورى(ایکائو) و همچنین در راستاى اجراى پدافند غیرعامل و افزایش ایمنى، دو دســتگاه دیزل ژنراتور kva 450 و یک دستگاه دیزل ژنراتور kva 350 به همراه تابلو برق نصب و راه اندازى شد. وى در پایان یادآور شد با نصب و راه اندازى دیزل ژنراتورهاى جدید توان سیســتم برق اضطرارى فرودگاه بین المللى کیش افزایش یافته اســت و در هنگام قطع برق شهرى، فــرودگاه بین المللى کیش دچار مشــکل نخواهد شد ایشان یادآور شد: این دستگاه هاى جدید منجربــه افزایش بیش از پیش ایمنى در عملیات هوانوردى، ارتقاى ظرفیت شبکه برق اضطرارى، افزایش سطح خدمات فرودگاهى و کاهش احتمال خاموشــى در فرودگاه و همچنین مدیریت مصرف انرژى و کاهش آلودگى و صرفه جویى در مصرف سوخت شده اند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=135391

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here