کد خبر: 6615
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳

موافقت کمیته فقهی با انتشار و معامله اوراق گواهی ظرفیت

موافقت کمیته فقهی با انتشار و معامله اوراق گواهی ظرفیت

گواهي ظرفيت، سندي است قابلِ مبادله، که با اجازه وزارت نيرو مبتني بر ايجاد ظرفيتِ نيروگاهيِ قابلِ اتکاءِ جديد و يا کاهشِ قدرتِ قرارداديِ مشترکين موجود صادر مي‌شود.

واحد گواهي ظرفيت کيلووات است که معرفِ "تعهدِ تدارکِ يک کيلو وات ظرفيت مطمئن نيروگاهي به‌مدت نامحدود" است.در دو جلسه اخير کميته فقهي سازمان بورس که در محل اين سازمان برگزار شد، موضوع انتشار و معامله اوراق گواهي ظرفيت و ساختار آن در دستور کار خود قرار گرفت.گواهي ظرفيت، سندي است قابلِ مبادله، که با اجازه وزارت نيرو مبتني بر ايجاد ظرفيتِ نيروگاهيِ قابلِ اتکاءِ جديد و يا کاهشِ قدرتِ قرارداديِ مشترکين موجود صادر مي‌شود. واحد گواهي ظرفيت کيلووات است که معرفِ "تعهدِ تدارکِ يک کيلووات ظرفيت مطمئن نيروگاهي به‌مدت نامحدود" است.واگذاري اشتراک جديد و يا افزايش قدرت قراردادي مشترکين مستلزم ارائه ميزانِ متناسبي از گواهي ظرفيت است. همچنين بازار ظرفيت، بازار متمرکز خريد و فروش گواهي ظرفيت است که توسط بورس انرژي (و قبل از تاسيس آن توسط مديريت شبکه برق ايران) اداره مي شود.‏

متقاضيان برقراري انشعاب متناسب با ميزان قدرت درخواستي، گواهي ظرفيت از بازار (بورس) تهيه و به شرکت توزيع (برق منطقه‌اي) تحويل مي نمايند و بدين ترتيب از پرداخت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب معاف خواهند بود و صرفاً هزينه نيرو رساني را پرداخت خواهند کرد. نگاهي به انواع اوراق گواهي ظرفيت:‏

‏1. گواهي ظرفيت آتي: اوراق بهاداري است که معرفِ تعهدِ تدارکِ ظرفيت و برقراري انشعاب در زمان مشخصي در آينده است.‏

عرضه کنندگان گواهي ظرفيت در اين بازار : نيروگاه متعهد تأمين ظرفيت در سر رسيد و سرمايه گذاران.‏

متقاضيان گواهي ظرفيت در اين بازار: متقاضيان برقراري انشعاب در سررسيد و سرمايه گذاران.‏

‏2. گواهي ظرفيت سررسيد شده (روز): اوراق بهاداري است که معرفِ تعهدِ تدارکِ ظرفيت و برقراري انشعاب در زمان حال مي باشد.عرضه کنندگان گواهي ظرفيت سررسيد شده : متقاضيان کاهش قدرت قراردادي (دارندگان گواهي ظرفيت مازاد)، دارندگان گواهي ظرفيت سررسيد شده که قصد اعمال ندارند، شرکت توانير به نيابت از نيروگاه­هاي داراي قرارداد تضميني فروش برق و سرمايه گذاران.‏

متقاضيان گواهي ظرفيت در اين بازار: مصرف کنندگان نهايي (متقاضيان برقراري انشعاب )، نيروگاه هاي صادرکننده گواهي ظرفيت در بازار سلف که اوراق آنان سررسيد شده، ولي ظرفيت آن ايجاد نشده است، نيروگاه­هاي مواجه با افت ظرفيت و سرمايه­گذاران.بر اساس اين گزارش، کميته فقهي در نهايت نظر خود را در مورد انتشار و معامله اوراق گواهي ظرفيت به اين شرح اعلام کرد:‏

‏1. گواهي ظرفيت، سند حق استفاده از ظرفيت معين توليد نيروگاهي برق است که توسط وزارت نيرو يا نيروگاه‌هاي غير دولتي منتشر مي‌شود و معامله آن در واقع معامله مترتب بر اين حق مي باشد.‏

‏2. واگذاري گواهي ظرفيت حال ( قابل وصل در زمان حال) توسط نيروگاه‌ها يا وزارت نيرو از باب بيع يا صلح حق صحيح است.‏

‏3. واگذاري گواهي ظرفيت آينده (قابل وصل در زمان آينده) توسط نيروگاه‌هاي موجود يا در حال تأسيس يا وزارت نيرو از باب بيع سلف يا صلح حق صحيح است.‏

‏4. واگذاري گواهي ظرفيت سررسيد شده توسط دارندگان آن از باب بيع يا صلح حق صحيح است.‏

‏5. واگذاري گواهي ظرفيت آينده توسط دارندگان آن از باب بيع سلف موازي يا صلح حق صحيح است.‏

‏6. تضمين وزارت نيرو نسبت به برقراري انشعاب مطابق گواهي هاي ظرفيت فروخته شده توسط نيروگاه­ ها از باب عقد ضمان صحيح است. ‏