کد خبر: 6017
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۳
گروه : بازار مالی

مهلت بازپرداخت تسهیلات ارزی تمدید شد

مهلت بازپرداخت تسهیلات ارزی تمدید شد

بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، مهلت بازپرداخت تسهیلات ارزی از این حساب را تمدید کرد. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را اصلاح کرد. براساس این اصلاحیه، افرادی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده و تا پایان آبان ‏‎۹۳‎‏ اقساط معوق دارند،

می‌توانند با ارائه تقاضای خود برای تسویه اقساط معوق به بانک عامل، در صورت بازپرداخت اصل و سود تا پایان آبان ماه امسال، از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار می‌شوند.همچنین تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات آنها تا پایان آبان ماه ‏‎۹۳‎‏ در دوره تنفس قرار دارد، در صورت ارائه تقاضا به بانک عامل (تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳) مشمول بهره‌مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در آخرین مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد.‏


دایره این اصلاحیه ماده ۱۰، ۱۶ تبصره‌های یک، دو و چهار و ماده ۱۷ این دستورالعمل است که بدون تغییر ضوابط، تنها مهلت برخورداری از بخشودگی جریمه تاخیر و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی را شامل می‌شود.در این اصلاحیه آمده است: در اجرای مصوبه شماره ۵۰۹۲۸/۶۲۶۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ کمیسیون اقتصاد هیات دولت مبنی بر تمدید مهلت‌های مقرر در مصوبه شماره ۴۹۸۵۴/۱۸۳۳۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ کمیسیون مزبور.‏


مهلت‌های مقرر در ماده (۱۶) و تبصره‌های (۲) و (۴) ذیل آن تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳، در تبصره (۱) ماده (۱۶) تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ و در ماده (۱۰) تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌‌شوند.با توجه به مفاد ماده (۱۷)، تسهیلات گیرندگانی که تسیهلات آنها تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳، در دوره تنفس قرار دارند نیز در صورت ارائه تقاضا به بانک عامل ظرف مهلت یاد شده (تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳)، مشمول بهره‌مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در آخرین مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد.تسهیلات گیرندگانی که وفق مهلت‌های مقرر در بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ تقاضای خود را به بانک عامل ارائه و بانک عامل نیز با انجام محاسبات و انعکاس نتایج حاصله به متقاضیان، تکلیف تسهیلات گیرندگان مذکور را در استفاده از مزایای دستورالعمل اجرایی یاد شده معین و اسناد / قرارداد مربوط را تنظیم نموده‌اند، از شمول مفاد این اصلاحیه مستثنی می‌باشند.‏


‏ با توجه به این اصلاحیه متن ماده ۱۰ و ۱۶ دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و تبصره‌های یک، دو و چهار آن اینگونه خواهد بود:‏
ماده ۱۰: بانک عامل موظف است تا پایان سال ۱۳۹۳ فهرست امهال گیرندگان را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، نوع فعالیت، شماره و مبلغ اعتبارات مربوطه و جدول بازپرداخت جدید، برای ارائه به دفتر هیات دولت، به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.‏


ماده ۱۶: کلیه تسهیلات‌گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی که تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳ اقساط معوق دارند، بدون تغییر نوع ارز و نرخ سود مربوط، تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳ می‌توانند تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک عامل ارائه و در صورت بازپرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت یاد شده از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند.‏


تبصره ۱: در مواردی که امکان بازپرداخت یک باره اقساط معوق برای بدهکاران میسر نباشد، بانک عامل موظف است تا پایان بهمن ۱۳۹۳ دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده مشتری را پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مرجع ذی‌صلاح (هیات امنای حساب ذخیره ارزی/ هیات وزیران) برای یک بار و به مدت دو برابر آخرین دوره بازپرداخت تعیین شده از سوی بانک عامل قبل از اعمال مفاد این مصوبه، افزایش و تقسیط مجدد نماید؛ در این صورت بخشودگی جریمه تاخیر منوط به تسویه به موقع تمامی اقساط خواهد بود.‏


تبصره ۲: در مواردی که دوره بازپرداخت طرحی با لحاظ مدت‌های اضافه شده از سوی مراجع ذی‌صلاح (هیات امنای حساب ذخیره ارزی/ هیات وزیران) به دو برابر حداکثر زمان تعیین شده برای دوره مزبور افزایش یافته و کل اقساط یا بخشی از آن همچنان معوق بوده و فاقد دوره بازپرداخت آتی باشد فقط در صورت تسویه کل بدهی خود تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳ مشمول بخشودگی جریمه تاخیر متعلقه خواهد بود.‏


تبصره ۴: آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳ نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام نموده و صرفا تمام یا بخشی از جرایم تاخیر مربوطه پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه پرداخت نشده خواهد شد.‏


ماده ۱۷: تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات آنها تا پایان آبان ماه ۹۳ در دوره تنفس قرار دارد، در صورت ارائه تقاضا به بانک عامل (تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳) مشمول بهره‌مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در آخرین مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد.‏