کد خبر: 4505
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری: سرو صداها که خوابید مشخص می شود دیپلماسی، هنر دکتر روحانی است

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری: سرو صداها که خوابید مشخص می شود دیپلماسی، هنر دکتر روحانی است

 
معاون سياسي دفتر رئيس جمهوري در توئيتر با اشاره به سخنراني دکتر روحاني در جمع رؤساي نمايندگي هاي ايران در خارج از کشور، نوشت : سروصداها که خوابيد مشخص مي شود، ديپلماسي به واقع هنر دکترروحاني است.
به گزارش ايسنا، حميد ابوطالبي با بيان اينکه پيشتر اين سوال را مطرح کرده است که چگونه سمينار سفرا مي تواند با پيامهاي خود، تاثيرات احتمالي منطقه اي و بين المللي داشته باشد؟ مي نويسد : بسياري از کساني که درهنر ديپلماتيک و توانايي هاي سياسي دکترروحاني ترديد داشتند اکنون بايد باور کنند که ديپلماسي هنر تمام عيار او است.
نماينده معرفي شده از سوي جمهوري اسلامي ايران براي حضور در سازمان ملل، با اشاره به برگزاري سمينار سفرا مي نويسد: دکترروحاني مطالب خود را مطرح کرد و گفت مي‌خواهيم باآنها که ساليان درازي است تنش داشته‌ايم درصورت احترام به حقوق ملت ايران واطمينان ازمنافع ملي خود، به روابط عادي برسيم.
ابوطالبي اين فراز از سخنان رئيس جمهوري را مهمترين بخش سخنان او دانسته و مي نويسد که اين بخش از سخنان روحاني مخاطبان بين المللي داشته است و مذاکرات هسته اي،احترام به حقوق ايران و معادله انتقال ازتنش زدايي به سمت رابطه عادي را در بر مي گرفته است.
معاون سياسي دفتر رئيس جمهور در ادامه با مد نظر قرار دادن پيام کلي سخنان رئيس جمهور، مي نويسد: سخنان ايشان زيرکانه بود وهرکسي ازظن خود شد يارآن. التهابات به زودي فروخواهدنشست و درايت رييس جمهوري که درسخنان ايشان نقش بسته بود، نمايان خواهد شد.
ابوطالبي چند روز پيش از برگزاري سمينار رؤساي نمايندگاي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور در شبکه اجتماعي نوشته بود در جلسه افتتاحيه ، رييس جمهور سخنراني و براي نخستين بار تصويري کلان ويکپارچه از سياست خارجي و ديپلماسي دولت تدبير واميد ارائه خواهد کرد.
او ياد آوري کرده بود که اين گونه سمينارهاي ويژه مي توانند اثرات قابل توجه داخلي و خارجي داشته، و در عين حال حامل پيامهايي نيز باشند.