مستمری و مقرری بازنشستگان نفت ١۵ درصد افزایش یافت

0
۸۹۴ بازدید

مستمری و مقرری همه بازنشستگان صنعت نفت از یکم فروردین ماه امسال ١۵ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از شرکت ملی نفت، مستمری و مقرری همه بازنشستگان صنعت نفت از یکم فروردین ماه ١۵ درصد افزایش می‌یابد و افزون بر این افزایش، ١٨٠ هزار تومان به مستمری‌ها اضافه می شود و همچنین حداقل مستمری و مقرری دو میلیون و ۵٠٠ هزار تومان تعیین می‌شود و برای کمک هزینه حق عائله‎مندی و کمک هزینه اولاد نیز مشابه کارمندان شاغل عمل می‎شود.
موضوع افزایش مستمری کارمندان بازنشسته در جلسه هیئت امنا صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت طرح و تصویب شد.

در باره تعدیل مستمری/ مقرری کارمندان بازنشسته از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی مطرح و مقرر شد از تاریخ یک فروردین‎ماه اقدام‌های زیر انجام پذیرد.
١- اضافات عمومی: مستمری/ مقرری پایان اسفند ١٣٩۵ همه کارمندان بازنشسته، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی از تاریخ ١ ,١. ١٣٩۶ به میزان ١۵ درصد ( پانزده درصد) افزایش یابد.

٢- تطبیق مستمری: علاوه بر افزایش درصد عمومی فوق و به منظور تطبیق مستمری‌ها مبلغ ١٨٠ هزار تومان (یک میلیون و ٨٠٠ هزار) ریال به مستمری حاصل از بند یک اضافه می‌شود.
٣- حداقل مستمری/ مقرری: امسال کارمندان بازنشسته پیش از موعد به میل کارفرما، عادی، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی دو میلیون و ۵٠٠ هزار تومان (٢۵ میلیون ریال) تعیین می‌شود.

حداقل فوق شامل کارمندان بازنشسته / متوفی مذکور سال های قبل و مستمری مجموع بازماندگان/ تک بازمانده کارمندان شهید و متوفی نیز می شود.
تبصره: حداقل مستمری همه کارمندان بازنشسته پیش از موعد به میل شخصی با افزایش ١۵ درصد به حداقل مستمری سال قبل تعیین می شود.

۴ – کمک هزینه عائله بندی و حق اولاد: برای کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد مشابه کارمندان شاغل عمل می شود.
دیگر ضوابط و مقررات مربوط به تعیین مستمری/ مقرری و نحوه تسهیم بارمالی (سهم کارفرما و صندوق های بازنشستگی) کماکان به قوت خود باقی و جاری است.

موارد یادشده در مستمری و مقرری اردیبهشت ماه اعمال و پرداخت می‌شود.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=59793