مرکز آمار اعلام کرد:‏ نرخ تورم روستایی کشور ۲۸.۳ درصد شد

0
۴۲۳ بازدید

گروه توسعه: مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خردادماه سال ۱۳۹۳ بر اساس سال پایه ۹۰ را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم روستایی کشور به ۲۸.۳ درصد رسید.‏

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ عدد ۱۹۵.۶ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۷ درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۶.۳) کاهش یافته است.‏
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ (۳۱.۱) کاهش یافته است.‏
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۱۱.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد کاهش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۰۷.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱ درصد کاهش نشان می دهد.‏
شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۳۰.۵ درصد است.‏
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۰.۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ (۳۵.۴) کاهش یافته است.‏
شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خردادماه ۹۳ به رقم ۱۸۴.۷ رسید که ۱.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.‏
میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۶.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ (۲۷.۶) کاهش یافته است.‏

گروه توسعه: مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خردادماه سال ۱۳۹۳ بر اساس سال پایه ۹۰ را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم روستایی کشور به ۲۸.۳ درصد رسید.‏

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ عدد ۱۹۵.۶ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۷ درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۶.۳) کاهش یافته است.‏
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ (۳۱.۱) کاهش یافته است.‏
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۱۱.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد کاهش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۰۷.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱ درصد کاهش نشان می دهد.‏
شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۳۰.۵ درصد است.‏
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۰.۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ (۳۵.۴) کاهش یافته است.‏
شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خردادماه ۹۳ به رقم ۱۸۴.۷ رسید که ۱.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.‏
میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۶.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ (۲۷.۶) کاهش یافته است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3086