کد خبر: 4837
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

مدیر عامل صندوقصندوق ضمانت صادرات ایران،: حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران از تامین مالی صادراتی بانکها

مدیر عامل صندوقصندوق ضمانت صادرات ایران،: حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران از تامین مالی صادراتی بانکها