کد خبر: 12337
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

مدیرکل توسعه اشتغال وسیاست گذاری بازار کار وزارت تعاون خبر داد:‏انعقاد تفاهم نامه دوجانبه بین وزارت کارواتاق اصناف

مدیرکل توسعه اشتغال وسیاست گذاری بازار کار وزارت تعاون خبر داد:‏انعقاد تفاهم نامه دوجانبه بین وزارت کارواتاق اصناف

گروه توسعه: مديرکل توسعه اشتغال وسياست گذاري بازارکار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي از انعقاد تفاهم نامه دوجانبه بين وزارت کار،تعاون واموراجتماعي واتاق اصناف به منظوراستفاده بهينه ازپتانسيل هاي حوزه اصناف ونيزساماندهي تشکلها خبرداد.‏

به گزارش‎ ‎‏ جهان اقتصاد، محمد کارگردر اولين همايش ملي معرفي همکاران برترگروه توليدي صنعتي زيباسازان که روزگذشته در مرکزهمايش‎ ‎هاي بين المللي برج ميلاد برگزارشد ضمن اعلام مطلب فوق خاطرنشان ساخت: باتوجه به وجود مشکلات ومسايل خاص درعرصه اشتغال درسطح جامعه ،دولت مترصد آن است تا باحمايتهاي خاص وويژه ازکارآفرينان درجهت کاهش چالشهاي اين حوزه گام بردارد.‏
وي با بيان اينکه انعقاد تفاهم نامه دوجانبه بين وزارتخانه متبوعش واتاق اصناف درجهت گام نهادن درراستاي هدف مذکوراست درهمين حال اذعان داشت:جامعه هدف اشتغالزايي، فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند وانتظارداريم با توجه به اهدافي که درچارچوب اين تفاهم نامه مدنظرقرارگرفته است ونيز با درنظرگرفتن اينکه رونق بخشي به توليد واشتغالزايي جزء برنامه هاي اصلي دولت درسال جاري است،شرايط براي رسيدن به اين امر ميسرشود.‏
اين مقام مسوول عرصه کارآفريني را بسيارپرخطروهمراه با چالشهاي فراوان ارزيابي وتاکيد کرد: باتوجه به وجود معضلات عديده در فرآيند مربوط به کارآفريني که طيف گسترده اي ازمشکلات  متنوعي را نظير بورکراسي هاي پيچيده اداري و..را دربرمي گيرد ،مي توان به اين نتيجه رسيد که فعالان اين عرصه دغدغه هاي فراترازمادي دارند و براين اساس دولت مي بايست حمايت هاي لازم ازاين قشررا به عمل آورد.‏
مديرکل توسعه اشتغال وسياست گذاري بازارکار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي درادامه اظهارات خود همچنين  به سياستهاي دولت گذشته در جهت حمايت از عرصه کارآفريني پرداخت واذعان داشت: دردولت گذشته منابع عظيمي به سمت ايجاد بنگاه هاي کوچک ومتوسط اختصاص يافت که وجود يکسري معضلات درمسيراجرايي اين فرايند باعث شد  اين سياست به کنارگذشته شود.‏
کارگر بابيان اينکه حمايت از واحدهاي توليدي ومشاغل خانگي از اولويتهاي اصلي وزارتخانه تعاون ،کار ورفاه اجتماعي درجهت ايجاد بسترهاي اشتغالزايي است تصريح کرد: باتوجه به اينکه مشاغل خانگي دردرون خانوارها صورت مي گيرد وبادرنظرگرفتن اينکه فرآيند توليد دراين مشاغل بسيارآسان است بنابراين اين نوع بستراشتغالزايي با سياست‎ ‎هاي اين وزارتخانه کاملا همخواني دارد و‎ ‎بنابراين دولت آماده است تاازاين نوع مشاغل حمايتهاي جامعي به عمل آورد.‏
مديرکل توسعه اشتغال وسياست گذاري بازارکار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي همچنين ضمن مطلوب خواندن فعاليت هاي شرکت زيباسازان به دليل توجه به امرتوسعه پايدارتاکيد کرد: دنيا درحال حرکت به سمت مشاغل سبزمنطبق با طبيعت است وبا اين رويکردوزارت تعاون،‎ ‎کار ورفاه اجتماعي نيزازشرکت‎ ‎هايي که دراين مسيرگام برمي دارند حمايت مي کند.‏
وي با بيان اينکه وضعيت اشتغالزايي درجامعه ابعاد نگران کننده اي پيدا کرده است درهمين حال خاطرنشان ساخت: اميدواريم که کارآفرينان عرصه توليد با ارائه ايده هاي ارزشمند درامراشتغالزايي به عنوان يک بازوي اجرايي دولت حرکت کنند ودرصورت تحقق چنين امري،قطعا دولت قول مساعد خواهد داد که ازايده هاي عملياتي وکارآمد حمايت کند.‏
شايان ذکراست درپايان همايش تقديرازهمکاران برترزيباسازان به 5 نفر‎ ‎از‎ ‎همکاران اين شرکت هزينه سفر‎ ‎به عتبات عاليات ونيز به 4 نفر‎ ‎ديگر‎ ‎دو‎ ‎دستگاه خودروي ال 90 ودودستگاه خودروي تيبا اهدا شد.‏