کد خبر: 1847
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

لزوم تعادل بین نیازهای شرکت و رضایت سهام داران

لزوم تعادل بین نیازهای شرکت و رضایت سهام داران

گروه بازارسرمایه : سهامداران طبیعتا برای کسب منافع بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده، سعی در تقسیم سود بالاتر در مجامع دارند. این در حالی ‌است که در مجامع باید تعادلی بین نیازهای نقدینگی شرکت در آتی و رضایت سهامداران فعلی برقرار شود.
علی بیگ زاده، رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی با بیان مطلب بالا گفت: با توجه به نزدیکی فصل مجامع معمولاً بحث تقسیم سود در کانون توجه قرار می‌گیرد .
وی ادامه داد: سهامداران طبیعتا برای کسب منافع بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده، سعی در تقسیم سود بالاتر در مجامع دارند. این در حالی ‌است که در مجامع باید تعادلی بین نیازهای نقدینگی شرکت در آتی و رضایت سهامداران فعلی برقرار شود.
رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی با تاکید بر اینکه در تقسیم سود باید حداکثر سود قابل تقسیم نیز قبل از برگزاری مجامع توسط سهامداران عمده مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: مبلغ حداکثر سود با در نظر گرفتن مواد قانون تجارت، آئین نامه‌های بورس و لحاظ کردن بندهای گزارش حسابرس تعیین می‌شود. بدیهی است با تقسیم بیش از این مبلغ، شرکت با چالش تقسیم منافع موهوم روبرو و مشمول تنبیهات انضباطی خواهد شد.
بیگ زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد یاد شده، کیفیت سود تقسیمی نیز نکته مهم و حائز اهمیتی است. تقسیم سود‌های محقق شده که فاقد پشتوانه نقدی مناسب بوده و بر اساس معاملات با اشخاص وابسته و معاملات تهاتری یا موارد این چنینی ایجاد شده اند، شرکت را در آتی با مشکلات نقدینگی روبرو کرده و می‌تواند عملیات جاری بنگاه را مختل کند.