کد خبر: 100602
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

لزوم اجرای حسابرسی داخلی پیشگیرانه در شرکت ها

لزوم اجرای حسابرسی داخلی پیشگیرانه در شرکت ها مرتضی ابراهیمی تا حدود یک ماه دیگر قانون حاکمیت شرکتی در نماد های بورسی طبق قانون اجرایی می شد، در قاون حاکمیت شرکتی تاکید فراوان بر حسابرسی داخلی شده است، به همین دلیل حسابرسان داخلی در فکر ایده هایی برای بهبود اجرای دقیق حاکمیت شرکتی هستند. با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس حسابداری داخلی گفتگو کرده ایم. حمیدرضا افشاری، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: لازمه اجرای حسابرسی داخلی در تدوین روش های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی است. ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از کلیه منابع سازمان، نقشی اساسی و کلیدی است. از این رو بررسی فرآیند تصمیم¬گیری حسابرسان داخلی و به خصوص اتخاذ تصمیمات اخلاقی توسط آنان، باتوجه به آثار گسترده ای که بر سازمان و مدیریت آن خواهد داشت، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این عضو انجمن حسابرسان داخلی اشاره کرد، حسابرس‏های داخلی که میزان عاقبت اندیشی در آن‏ها بیش‏تر است و به هنگام تصمیم‏گیری به پیامدهای آتی ناشی از اتخاذ تصمیم‏های خود توجه می‏کنند، افراد اخلاق‏مدارتری هستند و این‏که، هر چه حسابرسان داخلی در انجام وظایف خود از آزادی عمل بیش‏تر (محدودیت کم ‏تری) برخوردار باشند، احساس پشیمانی مورد انتظار بیش‏تری خواهند داشت و بدین ترتیب در تصمیم‏گیری‏های خود به موازین اخلاقی، بیش‏تر توجه می کنند. حسابرسان داخلی با ویژگی شخصیت متفکرِ هدفمند، به مسائل توجه بیش‏تری دارند. افشاری افزود؛ برخی ابزارهای تصمیم گیری که مبتنی بر تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات هستند، در حال حاضر در دنیای کسب و کار مدرن کارایی و اثر بخشی خود را نشان می دهند و نقش موثری را در نظارت ها و کنترل ها بازی می کنند، استفاده حسابرسان داخلی از سیستم های هوش مصنوعی را با هدف پایش کارا و هدفمند آینده در صنایع و سازمان ها را انجام دهند و فرآیندهای سیستم سنتی را به چالش می کشند. همواره توسعه سیستم های هوش مصنوعی در تمام ابزارهای کنترلی مزایا و معایب خود را بروز می دهند. استفاده از سیستم های مدرن و شبکه های سنجش ریسک عصبی، حسابرسان داخلی را در نظارت بهینه و پایش مستمر کمک شایان توجهی خواهد کرد. نتیجه مطالعات در این زمینه آشکار کرده است که در فرآیندهای سنتی، جاهای خالی یافت می شود که تحقیقات آینده باید آن ها را پر کنند. و در آینده پژوهی بایستی مسائلی از قبیل مزایای پذیرش این عوامل مصنوعی همراه با هزینه هایی که دارند را ارزیابی کنند و اثر هوش مصنوعی روی طراحی سیستم های کنترل داخلی بسنجند و اثربخشی کمیته های حسابرسی داخلی، و مزایای کاربرد استفاده از چنین سیستم هایی را برای عملکرد و بقای سازمان را مورد پژوهش قرار دهند. عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران برخی از کنترل های داخلی را به پیشگیرانه ، اصلاحی یا تصحیح کننده و دستوری و جبرانی توصیف کرد، وگفت: کنترل های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز اشتباهات برقرار می شود. به همین دلیل این کنترل ها را کنترل های پیش از رخداد نیز یاد می کنند که می تواند مانعی بر سر راه پردازش فرآیندهای خاص به وجود آورد. به طور مثال؛ کنترل اعتبار مشتریان استفاده از فهرست اسامی فروشندگان تایید شده و استقرار نگهبان در مبادی خروجی به ترتیب از فروش نسیه به مشتریان غیرقابل اعتماد، استفاده از فروشندگان و تامین کنندگان تایید نشده و سوء استفاده های احتمالی دارایی ها جلوگیری می کنند. کنترلهای پیشگیرانه زمانی اعمال می شود که شخص مورد نظر وظایف خود را انجام می دهد. در نهایت کنترلهای پیشگیرانه سبب تفکیک وظایف بررسی نظارتی، کنترل دو منظوره، کنترلهای ویرایشی، مانده سنجی، کنترل کامل بودن و کنترل دقت و درستی عملیات می شود.