کد خبر: 10427
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

فطانت: به استاندارهای نوین حسابداری نیاز داریم

فطانت: به استاندارهای نوین حسابداری نیاز داریم

الزامات بين‌المللي شدن بورس اعلام شد

رئيس سازمان بورس گفت: براي بين‌المللي شدن بورس و عرضه شرکت‌ها در بورس‌هاي جهاني و تامين مالي آنها از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، بايد استانداردهاي بين المللي ترجمه و در اختيار حسابرسان قرار گيرد.‎‏ محمد فطانت در همايش حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران با اشاره به لزوم بين المللي شدن بازار سرمايه گفت: بر اين اساس بايد صورت هاي مالي تلفيقي طبق الزامات و متناسب با استانداردهاي بين المللي گزارش نويسي تنظيم شده و منتشر شود.‎‏ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: براي بين المللي شدن بورس و عرضه شرکت ها در بورس هاي جهاني و تامين مالي آنها از طريق سرمايه گذاري هاي خارجي، بايد استانداردهاي بين المللي ترجمه و در اختيار حسابرسان قرار گيرد.‎

وي تصريح کرد: همچنين در کوتاه مدت علاوه بر انتشار صورت هاي مالي به زبان فارسي، بايد در گام نخست صورت هاي مالي شرکت ها به زبان انگليسي در سامانه در سامانه کدال منتشر شود و درگام بعدي صورت هاي مالي شرکت هاي بزرگ علاوه بر استانداردهاي مالي با استانداردهاي بين المللي نيز منطبق شود.‎‏ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسعه اقتصادي کشور، با اتکاي صرف بر نظام بانکي و بدون درنظر گرفتن بازار سرمايه، ممکن نيست، لذا مي توان گفت بازار سرمايه، به منزله ريلي است که اقتصاد، ناگزير از حرکت در آن مسير است.‎

فطانت تصريح کرد: توسعه اقتصادي کشور، با اتکاي صرف بر نظام بانکي و بدون درنظر گرفتن بازار سرمايه، ممکن نيست، لذا مي توان گفت بازار سرمايه، به منزله ريلي است که اقتصاد، ناگزير از حرکت در آن مسير است.‎‏ سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه اعتباربخشي به صورت هاي مالي که وظيفه اصلي حسابرسان مستقل است در نگاه جديد متحول شده است، گفت: امروزه سرمايه گذاران انتظار بيشتري نسبت به آگاهي از صورت هاي مالي شرکت ها دارند و انتشار اين اطلاعات به صورت سالانه، پاسخگوي نياز آنها نيست، بلکه اين نياز، دائمي و فراگير شده است و پاسخگويي دائمي به سهامداران به بسترهاي الکترونيکي مانند سامانه الکترونيکي XBRL ‎احتياج دارد.‎

وي خاطرنشان کرد: توسعه نهادها و ابزارهاي جديد از ديگر اقداماتي است که بايد صورت بگيرد و در اين راستا، ابزارهاي جديدي تعريف شده و بسياري نيز در دست تعريف است، مانند فروش اختياري که در شوراي فقهي تصويب شده و اين اوراق را مي توان هر لحظه خريد و فروش کرد که اين امر نياز به استانداردهاي حسابرسي براي حسابرسان دارد.‎‏ فطانت در خصوص ابزارهاي معاملاتي ادامه داد: علاوه بر اين، ابزارهاي ديگري نيز در حوزه بورس کالا و بورس اوراق بهادار تعريف شده که نياز به استاندارهاي حسابداري جديد دارد.‎

سخنگوي سازمان بورس با اشاره به اينکه روش هاي حسابرسي جديد به طور متوازن بايد در بازار سرمايه حرکت کنند گفت: در مسير حرکت رو به رشد، حسابرسي شرکت هاي بورسي و فرابورسي، به تنهايي موضوع کار حسابرسان نيست، بلکه با ترويج انواع صندوق ها و اوراق جديد، حسابرسان بايد الزامات حسابرسي جديد را فراهم کنند.‎‏ وي با اشاره به اينکه در يک مجمع جهاني اقتصادي، 140 کشور را به 3 دسته تقسيم کردند درباره اين کشورها گفت: گروه و دسته اول فقط به منابع طبيعي مانند استخراج نفت و گاز اتکا دارند اما دسته دوم کشورهايي هستند که به کارايي توجه دارند و دسته سوم به نوع آوري توجه دارند.‎‏ وي با بيان اينکه برخي کشورها در حال گذار از مرحله اول به دوم هستند، گفت: ايران همچنان در دسته اول قرار دارد و براي اين که از دسته اول به دسته دوم حرکت کند راهي ندارد جز اين که نقش بازار سرمايه در اقتصاد پررنگ تر شود.‎